ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:39:22 โดย bbim6621

                                                           kapook_24318.gif

                                                                 France

                                     

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ความสัมพันธ์ทางการทูต
ฝรั่งเศสกับไทยมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในขณะที่ฝรั่งเศสตรงกับสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (1)

(ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญระหว่างความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา มีดังนี้
1. วันที่เชอวาเลียเดอโชมอง ราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 18 ตุลาคม 2228
2. วันที่ 2 ธันวาคม 2228 วันลงนามใน "สัญญาเกี่ยวด้วยการศาสนาระหว่างนายเชอวาเลียเดอโชมอง ราชทูตของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสฝ่ายหนึ่ง กับนายคอนซตันตินฟอลคอน หรือพระฤทธิ์กำแหงภักดี ศรีสุนทรเสนา แทนพระเจ้ากรุงสยามอีกฝ่ายหนึ่ง ณ เมืองละโว้"
3. วันที่ 11 ธันวาคม 2228 วันลงนามใน "สัญญาซึ่งได้ทำกันในระหว่างเชอวาเลียเดอโชมอง เอกอัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 กับนายคอนซตันตินฟอลคอน ผู้แทนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระราชทานอนุญาตให้บริษัทฝรั่งเศสส่งพ่อค้าฝรั่งเศสมาทำการค้าขายในอินเดียตะวันออก ณ เมืองลพบุรี"
4. วันที่ออกพระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) ราชทูตไทยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ พระราชวังแวร์ซายส์ ในเดือนกรกฎาคม 2229)

อาจถือได้ว่าไทยและฝรั่งเศสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่ 15 สิงหาคม 2399 ที่มีการลงนาม Treaty of Friendship, Commerce and Navigation ต่อมา ในปี 2432 ประเทศไทยได้ตั้งสำนักงานและอัครราชทูตประจำกรุงปารีส และได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูตในปี 2492 ไทยและฝรั่งเศสได้จัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ครบรอบ 300 ปี เมื่อปี 2528

กลไกดำเนินความสัมพันธ์
- คณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแผนปฏิบัติการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547
คณะกรรมการร่วมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนพิเศษเป็นประธาน คาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งแรกในปี 2548 เพื่อทบทวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมไทย-ฝรั่งเศส

เอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศส
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
นาย Laurent Aublin

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลีออง
นาย Frederique de Ganay

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองมาร์เซยส์
นาย Francis Biget

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบอร์โดซ์
นายปฐม วงศ์สุรวัฒน์

กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำเชียงใหม่
นาย Thomas Baude

กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำภูเก็ต
นาย Paul Chody

กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำเมืองพัทยา
นาย Pierre de Brugerolle de Fraissinette

ความสัมพันธ์ทางการเมือง
ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในด้านต่างๆ ดำเนินไปด้วยความราบรื่นไม่มีปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนั้น ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนทั้งในระดับพระราชวงศ์ บุคคลสำคัญ และเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอ (รายละเอียดการเยือนในข้อ 10) อย่างไรก็ตาม ยังมีการเยือนสำคัญที่ยังคั่งค้างอยู่ คือ การเยือนไทยอย่างเป็นทางการ (State visit) ของประธานาธิบดี Chirac

การค้า
ไทยกับฝรั่งเศสได้ติดต่อค้าขายกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ปริมาณการค้าเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วในปลายทศวรรษ 1980 ในปัจจุบันฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 6 ของไทย ส่วนไทยเป็นคู่ค้าสำคัญของฝรั่งเศสเป็นลำดับที่ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ในช่วงปี 2541-2544

การค้ารวม
การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 1,823.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราขยายตัวเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.8 สำหรับในปี 2545 การค้ารวมมีมูลค่า 1,662.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุล 21.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปี 2546 การค้ารวมมีมูลค่า 1,948.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้า 46.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปี 2547 (มกราคม-มิถุนายน) การค้ารวมมีมูลค่า 998.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 154.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การส่งออก
ในช่วงปี 2541-2544 การส่งออกมีมูลค่าเฉลี่ย 863.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตราขยายตัวเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.4 สำหรับในปี 2545 การส่งออกมีมูลค่า 820.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 1.93 สำหรับปี 2546 (มกราคม-สิงหาคม) การส่งออกมีมูลค่าเฉลี่ย 648.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 19.6
สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฝรั่งเศส ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป อัญมณี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

การนำเข้า
ในช่วงปี 2541-2544 การนำเข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 960.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตราขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 สำหรับในปี 2545 การนำเข้ามีมูลค่า 841.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 9.04 สำหรับปี 2546 (มกราคม-สิงหาคม) การนำเข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 647.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 15.01
สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากฝรั่งเศส ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า เหล็ก เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม

ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า
- ปัญหาด้านกฎระเบียบด้านการค้าทั้งของฝรั่งเศสและของสหภาพยุโรป ซึ่งบางครั้งไม่เอื้ออำนวยต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติ ฝรั่งเศสมักจะเข้มงวดตรวจสอบมากกว่า ประเทศสมาชิกสหภาพฯ อื่นๆ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกไทยต้องปฏิบัติตาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยต้องให้ความสำคัญและเข้มงวดกวดขันเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าไทย
- ปัญหาสุขอนามัยเป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในสินค้าประมง อาทิ การตรวจพบ cadmium ในปลาหมึกแช่แข็ง หรือการพบเชื้อ salmonella ในปลาแช่แข็ง เป็นต้น ซึ่งจะทำให้สินค้านำเข้าจากบริษัทที่มีปัญหาถูกใช้มาตรการเข้มงวด/ตรวจสอบ ทั้งนี้ สินค้าประมง เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่ถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ซึ่งทำให้ความสามารถ ในการแข่งขันของสินค้าไทยลดลงอยู่แล้ว การเกิดปัญหาด้านสุขอนามัยขึ้นอีกจะยิ่งส่งผล ต่อการส่งออกสินค้าของไทย
- ปัญหาคุณภาพสินค้าไทย บางประเภทยังไม่ได้มาตรฐานตลาด ซึ่งต้องมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันต่อไป
- ตลาดฝรั่งเศสเป็นตลาดเสรี มีการแข่งขันสูงมีการกีดกันและป้องกันตนเอง อุปสรรคด้านการตลาดดังกล่าว ได้แก่ การหาแหล่งสินค้าที่ต้นทุนต่ำ ผู้นำเข้าของฝรั่งเศสเลือกซื้อสินค้าจากประเทศผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรเพื่อให้มีต้นทุนการนำเข้าต่ำ สินค้าของไทยบางประเภทจึง ไม่สามารถแข่งขันในตลาดนี้ได้ รสนิยมด้านการบริโภค ตลาดฝรั่งเศสเป็นตลาดที่ผู้บริโภคมีรสนิยมเฉพาะตัว ตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้นำเข้ารายใหญ่พบว่า ผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสมีรสนิยมที่แตกต่าง จากกลุ่มผู้บริโภคในประเทศอื่นๆ อาทิเช่น กรณีของสับปะรดกระป๋อง ผู้บริโภคนิยมสับปะรดกระป๋องที่มีความเข้มข้นของน้ำเชื่อมสูง (มีความหวานมาก) และคำนึงถึงสีสันของเนื้อสับปะรดด้วย นอกจากนี้ผู้บริโภคบางกลุ่มยังให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ถูกต้องบนสลากบรรจุภัณฑ์ด้วยอำนาจต่อรองของกลุ่มต่างๆ ประเทศฝรั่งเศสมีสหภาพแรงงาน สมาคมผู้ผลิต และสมาคมการค้าต่างๆ ที่เข้มแข็ง สามารถสร้างแรงกดดันรัฐบาลให้กำหนดมาตรการ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตนได้ แรงกดดันจากกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวมีผลต่อสินค้านำเข้า จากต่างประเทศ
- ความเข้มงวดทางด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเหตุที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการออกแบบรูปแบบสินค้าต่างๆ ฝรั่งเศสจึงให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สิน ทางปัญญาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายสากลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและระเบียบปฏิบัติภายในของฝรั่งเศสอีกส่วนหนึ่งด้วย ในแง่นี้ ฝรั่งเศสจึงมี ปัญหาทางการค้ากับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยอยู่มาก โดยเฉพาะ ความผิดเรื่องการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ซึ่งพบว่า 7 ใน 10 ของเครื่องหมายการค้า ที่พบว่ามีการลอกเลียนแบบนั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของฝรั่งเศส นอกจากนั้นยังพบว่า สินค้าลอกเลียนแบบที่ถูกจับกุมและยึดโดยศุลกากรฝรั่งเศส มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยมากที่สุด

กลไกความร่วมมือด้านการค้า
- ในภาครัฐ มีคณะทำงานร่วมทางการค้าฝรั่งเศส-ไทย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบ มีการประชุมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2539ครั้งที่ 2 ที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2540และครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2542
- ในภาคเอกชน มีการจัดตั้งสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย (French-Thai Business Council - FTBC) ขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2540 โดยหอการค้าไทยเป็นตัวแทน และ Secretariat ของฝ่ายไทย (ประธานร่วมฝ่ายไทยคือนายชิงชัย หาญเจนลักษณ์) และ MEDEF (Mouvement Entrepreneurs de France หรือ The French Enterprises Association) เป็นตัวแทนของฝ่ายฝรั่งเศส (ประธานร่วมฝ่ายฝรั่งเศสคือนาย Jacques Friedmann) การประชุม FTBC ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2544 ที่กรุงปารีส ซึ่งมีการพบปะระหว่างภาคเอกชนทั้ง 2 ฝ่าย และมีการลงนาม Joint Statement of the 3rd FTBC Meeing ในวันเดียวกัน
-ในเดือนมีนาคม 2543 หอการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งเศส (La Chambre de Commerce et d Industries de Paris) แจ้งความประสงค์จัดทำความตกลงร่วมระหว่าง หอการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งเศสกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ทางการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจะมีการลงนามความตกลงฯ กันต่อไป นอกจากนี้ ไทย-ฝรั่งเศส ยังมีความร่วมมือในกรอบ ASEM อาทิ สภาธุรกิจเอเชีย- ยุโรป (Asia - Europe Business Forum) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนชั้นนำ ของประเทศสมาชิก ASEM

ความสัมพันธ์ด้านการลงทุนไทย-ฝรั่งเศส
1. การลงทุนของฝรั่งเศสในประเทศไทย ไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่ฝรั่งเศสให้ความสนใจจะเข้ามาลงทุนเนื่องจากมองเห็นศักยภาพของตลาดภายในประเทศและมีลู่ทางการส่งออกหรือจะขยายกิจการไปยังประเทศอาเซียนและกลุ่มอินโดจีน โดยอาศัยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของฝรั่งเศสในไทยมี 2 รูปแบบ คือ ลงทุนเพื่อทำธุรกิจในประเทศไทย อาทิ กลุ่มบริษัท Carrefour, Casino, Thomson, Totalfina และการลงทุนเพื่อการส่งออก เช่น Michelin, Lacoste, Saint Gobain, Devanley นอกจากนี้ ฝรั่งเศสได้แสดง ความสนใจในการ ร่วมลงทุนการก่อสร้าง ท่าอากาศยาน รถไฟฟ้าและด้านพลังงาน ปัจจุบันมีวิสาหกิจฝรั่งเศสเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยประมาณ 350 บริษัท กิจการที่ฝรั่งเศสมาลงทุนส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทสาขา หรือการร่วมทุนกับฝ่ายไทย เช่น Michelin (กับ Siam Group) หรือ Thomson Television Thailand สำหรับกิจการ ด้าน hypermarket นั้น เป็นโอกาสอันดีที่ทำให้สินค้าไทยได้แพร่ไปยังตลาดยุโรปและเอเชีย ตามที่บริษัทฝรั่งเศสมีสาขาในประเทศเหล่านั้นด้วย
ในปี ค.ศ. 1998 มีโครงการการลงทุนของฝรั่งเศสได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจำนวน 16 โครงการ มูลค่า 3,672 ล้านบาท โดยฝรั่งเศสเป็นประเทศยุโรปที่เข้ามาลงทุนในไทยมากเป็นลำดับที่ 4 รองจากเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และเยอรมนี สำหรับปี ค.ศ. 1999 มีโครงการการลงทุนของฝรั่งเศสได้รับอนุมัติจำนวน 11 โครงการ มูลค่า 2,829 ล้านบาท ทำให้การลงทุน ของฝรั่งเศสคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดของไทย ส่วนในปี ค.ศ. 2000 (มกราคม-กุมภาพันธ์) มีโครงการการลงทุนของฝรั่งเศสได้รับอนุมัติ จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 471 ล้านบาท ในช่วงปี ค.ศ. 1998-1999 มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสำคัญของฝรั่งเศสเดินทางมา ศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือขยายกิจการในประเทศไทยหลายบริษัท ตั้งแต่บริษัทใหญ่ในวงการอุตสาหกรรม อาทิ Lyonnaise Des Eaux, , Saint Gobain Group (มีโรงงานผลิตกระจกหน้าต่าง กระจกรถยนต์ที่ระยอง) Michelin ซึ่งเป็น Partner ของ Siam Cement และเห็นว่าไทยควรเป็น ศูนย์กลางการส่งออกยางรถยนต์ในตลาดเอเชีย โดยปัจจุบันมีโรงงานในไทยแล้ว 5 แห่ง และจะเปิดโรงงานแห่งใหม่ที่สระบุรี Vivendi ซึ่งมีกิจการด้านโครงการน้ำ และสิ่งแวดล้อม สนใจ ประมูลโครงการการกำจัดขยะของกทม. และการบำบัดน้ำเสียในต่างจังหวัด Chemise La Coste เห็นว่าไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของบริษัทและมีโครงการเปิดโรงงานเพิ่มในไทย Renault car group สนใจที่จะเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยและสนใจในโครงการ AICO และ AFTA ส่วน Schneider Group เห็นว่าไทยจะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าและสินค้า hi-tech และมีโครงการขยายโรงงานที่บางปู และ Electricite de France ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของฝรั่งเศสในกิจการพลังงานไฟฟ้า สนใจซื้อกิจการโรงงานไฟฟ้าราชบุรี และได้เปลี่ยน representative office ของบริษัทจากสิงคโปร์มาตั้งที่กรุงเทพฯ ไปจนถึงบริษัทค้าปลีก เช่น Carrefour Hypermarkets และ Casino Hypermarkets Group ตลอดจนภาคบริการ เช่น Bureaux Veritas ส่วนในด้านการคมนาคม และการสื่อสาร บริษัท RATP สนใจโครงการรถไฟใต้ดินกรุงเทพมหานคร บริษัท Aerospatiale Matra (สร้างดาวเทียมไทยคม 3) มีข้อเสนอในโครงการสื่อสารดาวเทียม เป็นต้น

2. แนวโน้มการลงทุนของฝรั่งเศสในไทย
แนวโน้มและขนาดการลงทุนจะเป็นโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางมากขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนฝรั่งเศสส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและมองแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยไปในทาง ที่ดีสำหรับสาขาการลงทุนที่ฝรั่งเศสมีศักยภาพ ได้แก่
(1) สาขาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป (Agro Processing Industry) โดยเฉพาะอาหารมุสลิม โดยไทยเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบด้านการเกษตรจำนวนมากและราคาถูก อัตราค่าจ้างแรงงานต่ำ และฝรั่งเศสสามารถนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรแปรรูปมาใช้ได้
(2) สาขาอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยไทยมีวิศวกรที่มีคุณภาพและ อัตราค่าจ้างถูกไทยและฝรั่งเศสมีความร่วมมือใกล้ชิดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริม ให้มีการลงทุนในไทยมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มความร่วมมือในด้านวิทยากรและเทคโนโลยีต่าง ๆ และมักมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ
- ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม ค.ศ. 1999 สอท. ฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและ หน่วยงานต่างๆ ของฝรั่งเศสร่วมกับ ACTIM Thailand Club ได้จัดให้มีการประชุม French-Thai Technology Forum and Industrial Meeting ที่โรงแรม Regent กรุงเทพฯ โดยเน้นในด้านอุตสาหกรรมเกษตร และ urban services เช่น การขนส่งมวลชน การบำบัดน้ำเสีย การจัดระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณ และ renewable energy
- สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน) ของสอท. ณ กรุงปารีสร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมกรุงปารีส (La Chambre Commerce et d Industrie de Paris - CCIP) ได้จัดการสัมมนาประจำปีในหัวข้อ Thailande: La Nouvelle Donne เมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2000 ที่กรุงปารีส ซึ่งนักธุรกิจคนสำคัญของฝรั่งเศสหลายคนที่ดำเนินกิจการอยู่ในไทย ได้ให้ความร่วมมือไปร่วมงานดังกล่าว และได้รับความสนใจจากนักธุรกิจฝรั่งเศสด้วยดี
- ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 ได้มีโครงการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริม
การลงทุนของอาเซียนขึ้นที่กรุงปารีส (Joint ASEAN Investment Promotion Seminar in Europe) สำหรับโครงการนี้ ไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้ประสานงานในฝรั่งเศส
- France-Thailand Association ในกรุงปารีส ได้รับความร่วมมือจาก Centre Francais pour le Commerce Exterieur (CFCE) และสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย (FTBC) ในการจัดสัมมนาที่วุฒิสภาฝรั่งเศส ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2000 เพื่อให้สมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนหน่วยราชการ นักวิชาการ และผู้บริหารบริษัทฝรั่งเศส ได้รับทราบเกี่ยวกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทย รวมทั้งโครงสร้างของสถาบันและการบริหารของไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและสามารถเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้มากขึ้น

3. ปัญหา/อุปสรรคสำหรับการลงทุนของฝรั่งเศสในไทย
ความคืบหน้าในการดำเนินมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ความโปร่งใส เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะนอกภูมิภาคยุโรปไม่มากนัก ขั้นตอนการตัดสินใจของบริษัทจะเป็นไปด้วยความล่าช้า และปัญหาด้านภาษาที่นักธุรกิจฝรั่งเศสไม่สันทัดภาษาอังกฤษ อาจทำให้บริษัทฝรั่งเศสเลือกที่จะ เข้าไปลงทุนในประเทศที่สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ดี เช่น กลุ่มประเทศอินโดจีน นอกจากนั้น ไทยมีปัญหาความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจากฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
1. สถานการณ์การท่องเที่ยว
- ฝรั่งเศสจัดอยู่ในกลุ่มตลาดหลักที่สำคัญของประเทศไทย ในภาพรวมมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับที่ 11 การเติบโตโดยรวมในช่วง 13 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 4.74 การเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี
-ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้า
ท่องเที่ยว และปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ค่อนข้างสูง นอกจากนั้นยังมีปัญหาทัวร์คุณภาพต่ำที่ตัดราคากันเพื่อขายนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากปี ค.ศ. 2000 ซึ่งปัญหานี้อาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อภาพลักษณ์ของไทยในลักษณะของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูกและมีคุณภาพต่ำในสายตานักท่องเที่ยวฝรั่งเศส
-นักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเอง เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาย โดยเป็นกลุ่มที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้ว (re-visitor) และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 25-54 ปี
-ในปี ค.ศ. 2002 มีชาวฝรั่งเศสท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 271,395 คน เพิ่มขึ้น
จากปี ค.ศ. 2001 ร้อยละ 7.82 และมากเป็นลำดับที่ 11 ฝรั่งเศสถือเป็นตลาดสำคัญในเชิงคุณภาพของนักท่องเที่ยว และเป็นตลาดสำคัญลำดับที่ 3 ในยุโรป รองจากสหราชอาณาจักร และเยอรมนี ส่วนในปี ค.ศ. 2003 (มกราคม-กรกฎาคม) มีนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 126,942 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.45 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด และอัตราลดลงจากระยะเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 14.13

2. ปัญหา/อุปสรรค
ภาพพจน์ในทางลบของไทย เช่น ปัญหาโสเภณีเด็ก การหลอกลวงนักท่องเที่ยวในการซื้ออัญมณี การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษในกรุงเทพฯ ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการบริโภคเนื้อสุนัขและส่งออกหนังสุนัข ซึ่งรวมอยู่ภายใต้หัวข้อการทารุณกรรมสัตว์ รวมทั้งสัตว์ป่า (ชะนีและช้าง) เป็นอุปสรรคสำคัญ นอกจากนั้น ไทยมีคู่แข่งที่สำคัญ คือ ประเทศแถบอินโดจีนซึ่งเคยเป็นอาณานิคม ของฝรั่งเศสและสันทัดภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนเสียค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่ำกว่า

ฝรั่งเศสกับการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและทางวิชาการ
ความช่วยเหลือของฝรั่งเศสส่วนใหญ่เป็นลักษณะให้ทุนการศึกษา ทั้งในการฝึกอบรม ดูงานและในการศึกษาระดับปริญญา ตลอดจนจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี โดยให้ความช่วยเหลือในรูปอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือของรัฐบาล ฝรั่งเศสต่อประเทศไทยทางด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และวัฒนธรรม มีลักษณะการให้แบบปลีกย่อย และกระจัดกระจาย ความร่วมมือหลักๆ จะผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และวิชาการระหว่างไทยและฝรั่งเศส เริ่มมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1956 โดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้ความร่วมมือแก่ประเทศไทยในรูปทุนสาขาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรม เกษตรกรรม วิทยุโทรทัศน์ การไปรษณีย์ และเน้นหนักด้านการสอนภาษาและวรรณคดี ฝรั่งเศส และได้มีการลงนามระหว่างรัฐบาลทั้งสองในความตกลง 2 ฉบับเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1977 คือ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินการความร่วมมือ และการบริหารความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศส ดำเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายของทั้งสองประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ร่วมไทย-ฝรั่งเศส ขึ้นชุดหนึ่ง โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะผู้แทนของรัฐบาลทั้งสองเป็นประจำทุก 3 ปี โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1975 เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของความร่วมมือระหว่างกัน เช่น แนวทางความช่วยเหลือว่าจะมุ่งเน้นไปในทิศทางใด รวมทั้งพิจารณาโครงการใหม่ โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ และโครงการที่เห็นควรให้ สิ้นสุด จนถึงปัจจุบันมีการประชุมไปแล้ว 5 ครั้ง ครั้งสุดท้ายคือปี ค.ศ. 1987 ที่ประเทศไทย และไม่มีการประชุมอีกจนบัดนี้ ในทางปฏิบัติ ฝรั่งเศสจะแจ้งความร่วมมือให้ฝ่ายไทยทราบในลักษณะปีต่อปี และจำกัดอยู่ในสาขาที่ทางฝรั่งเศสสนใจเท่านั้น นอกจากนี้โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลฝรั่งเศส จะไม่มีการจัดทำข้อตกลงโครงการ แต่จะบริหารงานโครงการให้อยู่ในกรอบความร่วมมือทั้งสองตามแต่ลักษณะของความร่วมมือ ในปีงบประมาณ ค.ศ. 1998 ไทยได้รับความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสในรูปแบบผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและวัสดุอุปกรณ์ รวมกว่า 250 ล้านบาท หรือ 6.96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.6 ของความช่วยเหลือทั้งหมดที่ไทยได้รับจากต่างประเทศ ทำให้ฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และวิทยาการ แก่ไทยสูงเป็นลำดับที่ 4 ต่อจากญี่ปุ่น เยอรมนี และเดนมาร์ก สำหรับการให้ความช่วยเหลือในปี ค.ศ. 1999 มีมูลค่าประมาณ 11 ล้านฟรังก์ฝรั่งเศส โดยเป็นทุนการศึกษาในด้านกฎหมาย การเกษตร urban development และภาษา แต่กว่า 1 ใน 3 ของเงินช่วยเหลือจะให้กับโครงการการเผยแพร่ภาษาฝรั่งเศส เช่น การส่งเสริมการสอน และการใช้ภาษาฝรั่งเศส การให้ทุนฝึกอบรม ครูสอนภาษาฝรั่งเศส การแปลหนังสือ ฯลฯ

1. ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ
รัฐบาลฝรั่งเศสให้ความร่วมมือภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการในรูปโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และเงินสนับสนุนกิจการต่างๆ ในระยะหลัง ความร่วมมือจะเน้นหนักไปที่ความร่วมมือด้านทุน โดยการให้ทุนการศึกษาจะเป็น สัดส่วน ประมาณร้อยละ 45 ของงบประมาณด้านนี้ และให้ความสำคัญกับการกระชับความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งสอท. ฝรั่งเศสได้ทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยหลายแห่ง รวมประมาณ 70 ความตกลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และได้มีการลงนามความตกลงระหว่าง Thailand Research Fund (TRF) กับ French Agency for Research (Centre Nationale de la Recherche Scientifique- CNRS) และความตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอุดมศึกษาและการวิจัยไทย-ฝรั่งเศส เมื่อ 23 เมษายน ค.ศ. 1999

2. ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม
ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมนี้ ปกติอยู่ในความดูแลของกระทรวงการต่างประเทศแต่ในการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้กรมวิเทศ สหการช่วยดำเนินการในส่วนของทุนไปก่อน

3. ความร่วมมือทางพาณิชย์
ความร่วมมือด้านพาณิชย์นี้ ปกติจะดำเนินการโดยตรงกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แต่อาจมีบางโครงการที่ดำเนินการผ่านกรมวิเทศสหการ เช่น โครงการการศึกษาความเหมาะสมของการขยายท่าอากาศยาน เป็นต้น ปัจจุบันมีโครงการเดียวคือ โครงการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มูลค่า 23.58 ล้านฟรังค์ ที่ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. แนวโน้มความร่วมมือ
ความร่วมมือจากรัฐบาลฝรั่งเศสในอนาคต คงไม่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากนัก กล่าวคือ ความร่วมมือในอนาคตจะเน้นหนักที่ความร่วมมือด้านทุน โดยสาขาความร่วมมือเป็นไปตามที่รัฐบาลฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญและสนใจ โดยทางฝ่ายฝรั่งเศสจะแจ้งความร่วมมือ ให้ฝ่ายไทยทราบในลักษณะปีต่อปี ส่วนความร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น โครงการ ผู้เชี่ยวชาญเงินสนับสนุน กิจกรรม ฯลฯ ขึ้นอยู่กับคำขอที่หน่วยงานฝ่ายไทยจะเสนอให้ฝรั่งเศสพิจารณา

ฝรั่งเศสกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
ฝรั่งเศสมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนไทยและประเทศเอเชียนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์
ด้านการเงิน และการคลังในปี ค.ศ. 1997 โดยผ่าน IMF ซึ่งประชาคมยุโรปมีสัดส่วนเงินทุนอยู่ร้อยละ 30 ของเงินทุนทั้งหมด ส่วนธนาคารฝรั่งเศสก็มีส่วนในการปรับโครงสร้างภาคการเงิน อาทิ ธนาคาร Societe Generale กับบริษัท Asiacredit และยืดอายุหนี้ให้กับภาคเอกชนไทยเป็นรายกรณี ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องโดยให้สินเชื่อแก่ภาคเอกชนไทย อาทิ ธนาคาร Banque Nationale de Paris (BNP) และธนาคาร NATEXIS ให้เงินกู้จำนวน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใต้การดูแลของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) นอกจากนี้ ธนาคาร Indosuez ได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย (Eximbank) ให้การสนับสนุนด้านการเงินในโครงการร่วมลงทุนต่าง ๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน ในปี ค.ศ. 1999 รัฐบาลฝรั่งเศสให้ความสนับสนุนด้านการเงินแก่ไทยต่อไป โดยจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสิทธิกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำจากฝรั่งเศส (ซึ่งฝรั่งเศสให้ไม่กี่ประเทศ) และให้ open credit และเงินกู้ในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการด้านการรถไฟ

ความร่วมมือทางทหารและความมั่นคง
ความร่วมมือในด้านนี้ ปัจจุบันมีดังนี้
1. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางทหารในด้านการศึกษาพัฒนาระหว่างสาธารณรัฐ ฝรั่งเศสกับราชอาณาจักรไทย ซึ่งครม. มีมติเห็นชอบเมื่อ 23 มกราคม ค.ศ. 1996
2. ร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงทหาร
3. ฝรั่งเศสสนใจที่จะเข้าเป็นสมาชิก ARF
4. ในการประชุมเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม ค.ศ. 1998 ประธานาธิบดี Chirac ได้แสดงความสนใจต่อภูมิภาคเอเชียในด้านความมั่นคง โดยประธานาธิบดี Chirac ได้เสนอจัดตั้ง "องค์กรเพื่อความมั่นคงในเอเชีย"
(Organization de securite a l echelle de l Asie tout entiere) เพื่อสนับสนุนความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาค
5. ในระหว่างการเยือนของนาย Alain Richard รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศส เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 นาย Richard ได้เสนอแนวคิดและประเด็นความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง ระหว่างเอเชีย-ยุโรปในมุมมองทวิภาคีไทย-ฝรั่งเศส (Asia-Europe Security Relations in the Franco-Thai Perspective)
ดังมีสาระโดยสรุป คือ
5.1 ฝรั่งเศสต้องการให้มี European-Asia Security dialogue หรือ Strategic dialogue ในระดับสูง ทั้งในแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยที่ไม่ควรปล่อยให้สหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในการ รักษาสันติภาพในภูมิภาคเพียงประเทศเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุค globalization ที่ทำให้ทุกอย่าง แคบลง (ปัจจุบันฝรั่งเศสมีกรอบความร่วมมือดังกล่าวกับ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินเดีย และสิงคโปร์)
5.2 ยุโรปมีผลประโยชน์ในเอเชียมากพอที่จะต้องการให้เอเชียมีความมั่นคงและการ เติบโต คือ 1 ใน 4 ของการค้าต่างประเทศของฝรั่งเศสทำกับประเทศในเอเชียตะวันออก การลงทุนของ ยุโรปในเอเชีย ซึ่งมีประมาณ 80 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นั้นมีมากพอกับการลงทุนของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น งาน (job) ต่างๆ ในยุโรปประมาณ 3 ล้านตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างยุโรปกับเอเชีย ในขณะที่ 1 ใน 3 ของสินค้าออกของประเทศอาเซียนส่งไปยัง EU
5.3 ฝรั่งเศส (และอังกฤษ) ต้องการเป็นสมาชิก ARF และเห็นว่า ARF ควรขยาย สมาชิกภาพ ซึ่งจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับยุโรป
5.4 ฝรั่งเศสพร้อมจะมีบทบาทในเอเชีย เพราะมีกองเรืออยู่แล้วทั้งในมหาสมุทร อินเดียและแปซิฟิก และเป็นศูนย์ในด้านเทคโนโลยียุทโธปกรณ์ และได้ทำสัญญาทางทหารกับ 8 ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการทางทหารต่างๆ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา และการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และเทคโนโลยี
5.5 ฝรั่งเศสเสนอให้การฝึกอบรม Thai Mine Action Centre

ความตกลงทวิภาคี
ความตกลงที่ลงนามแล้ว
1) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ลงนามเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ.1977
2) หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยบริการเดินอากาศ ลงนามเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1975 และมีการทบทวนเป็นระยะ
3) ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ลงนามเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1974
4) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ลงนามเมื่อ 16 กันยายน ค.ศ. 1977
5) อนุสัญญาความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา (โอนตัวนักโทษ) ลงนามเมื่อ 26 มีนาคม ค.ศ. 1983
6) อนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการอาญาไทย-ฝรั่งเศสลงนามเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1997
7) คณะทำงานร่วมทางการค้าไทย-ฝรั่งเศส ลงนามเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995
8) บันทึกความเข้าใจในการก่อตั้ง French-Thai Business Council ลงนามเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997
9) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคม ลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 เป็นความตกลงฉบับใหม่ ซึ่งฝรั่งเศสขอทำขึ้นใหม่แทนฉบับเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานที่ดูแล และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศส ว่าด้วยความตกลงความร่วมมือด้านการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
10) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติลงนามเมื่อ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1998
11) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและวิจัยไทย-ฝรั่งเศสลงนามเมื่อ 23 เมษายน ค.ศ. 1999
12) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ (The Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Kingdom of Thailand Relating to Cooperation in the Field of Space Technologies and Applications) ลงนามเมื่อ 27 มกราคม ค.ศ. 2000
13) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงทางทหารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agreement on Military Logistics Cooperation Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the French Repubic) ลงนามเมื่อ 26 เมษายน ค.ศ. 2000

ความตกลงที่รอการลงนาม
ร่างอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลในคดีแพ่ง และพาณิชย์ กับทางด้านอนุญาโตตุลาการครม. อนุมัติเมื่อ 27 มกราคม ค.ศ. 1998 ให้ลงนาม และให้สัตยาบันได้

ความตกลงที่ยังคั่งค้าง
1) ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Agreement between the Government of Thailand and the Government of the Republic of France on the Reciprocal Promotion and Protection of Investment) มีการเจรจาครั้งแรกสำหรับร่างฯ ฉบับปัจจุบันเมื่อ 25-26 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22-25 มีนาคม ค.ศ. 2003 ณ กรุงปารีส
2) ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และราชการ (Agreement on the Exemption of Visa Requirement for Holder of Thai Diplomatic and Official Passport) กระทรวงการต่างประเทศทาบทามขอทำคตลฯ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ จากฝรั่งเศส โดยฝ่ายฝรั่งเศสเคยยกประเด็นการลักลอบเข้ามาทำงานผิดกฎหมายของคนไทย ในฝรั่งเศส
3) ร่างอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไทย-ฝรั่งเศส (Projet de Convention d Entraide Judiciaire en Matiere Penale) มีการเจรจาครั้งหลังสุดเมื่อ 14-15 มกราคม ค.ศ. 1999 แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ในบางประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ ฝรั่งเศสเคยยกประเด็นเรื่องการที่ไทยยังใช้โทษประหารชีวิต เป็นข้อปฏิเสธในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

การแลกเปลี่ยนการเยือน
ฝ่ายไทย
พระราชวงศ์
- ค.ศ. 1960 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ
- พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์
- 31 สิงหาคม - 9 กันยายน ค.ศ.1994 สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯเสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศส
- 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน ค.ศ. 1995 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเยือนฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์
- 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม ค.ศ.1995 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์
- 8-26 มิถุนายน ค.ศ. 1997 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ Mme. Bernadette Chirac ภริยาประธานาธิบดี
- 27-31 พฤษภาคม ค.ศ.1998 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์
- 14-16 ธันวาคม ค.ศ. 1998 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์
- 12-22 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์
- 31 ธันวาคม 2542 - 5 มกราคม ค.ศ. 2000 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศส เป็นการส่วนพระองค์
- 1-5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณอัครราชกุมารีเสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสเพื่อร่วมการลงนาม Charter of Paris ในการประชุม World Summit Against Cancer
- 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม ค.ศ. 2000 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศส เพื่อทรงร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเกษตรกรรมนานาชาติ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของทางการฝรั่งเศส
- 7-9 มีนาคม และ 31 มีนาคม - 2 เมษายน ค.ศ. 2000 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศส (ก่อนและหลังเสด็จฯ เยือนอเมริกาใต้)
- 21-28 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสเพื่อทรงร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
- 16-27 เมษายน ค.ศ. 2001 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านภาษาศาสตร์ จากสถาบันแห่งชาติทางภาษาและอารยธรรมตะวันออก (Institut Nationale des Langues et Civilisations Orientales - INALCO)
- 4-5 เมษายน ค.ศ. 2002 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์
- 17-23 ตุลาคม ค.ศ. 2002 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์
- 1-6 กันยายน ค.ศ. 2003 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ เยือนฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์

ภาครัฐบาล
- 2-4 ตุลาคม ค.ศ.1989 ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ
- 13-15 พฤษภาคม ค.ศ.1996 ม.ร.ว.เทพ เทวกุล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เยือนฝรั่งเศส
- 26-27 มิถุนายน ค.ศ.1996 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยือนฝรั่งเศส
- 12-18 เมษายน ค.ศ. 1997 ฯพณฯ นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเยือนฝรั่งเศส
- 11-12 กันยายน ค.ศ. 1997 ฯพณฯ นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนฝรั่งเศส เพื่อลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือกันและกันทางอาญา
- 20-25 เมษายน ค.ศ. 1998 ฯพณฯ นาย พิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี
- 20-25 เมษยายน ค.ศ. 1998 ฯพณฯ นาย ศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนฝรั่งเศส
- 6-8 กันยายน ค.ศ. 1998 ฯพณฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนฝรั่งเศส
- 12-13 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1999 ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนฝรั่งเศส
- 30 พฤษภาคม ค.ศ.1999 ฯพณฯ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รมว. คมนาคม เยือนฝรั่งเศส
- 1 มิถุนายน ค.ศ.1999 ฯพณฯ นายจองชัย เที่ยงธรรม รมช.กระทรวงแรงงานดูงาน ที่ฝรั่งเศส
- 7-9 มิถุนายน ค.ศ.1999 ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เยือนฝรั่งเศสตามคำเชิญของประธานาธิบดี Chirac
- 2-4 ตุลาคม ค.ศ.1999 นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเยือนฝรั่งเศส ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับปลัดกต.
- 22-24 ตุลาคม ค.ศ.1999 ฯพณฯ นายพิชัย รัตตกุล เยือนฝรั่งเศส เพื่อดูงาน ระบบขนส่งมวลชน
- 15-18 เมษายน ค.ศ. 2001 ฯพณฯ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนฝรั่งเศส
- 12-13 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 ฯพณฯ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ นาย Jean-Pierre Raffarin นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส
- 21-23 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายเตช บุนนาค) เยือนฝรั่งเศส
- 1-3 ตุลาคม ค.ศ. 2003 นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเยือนฝรั่งเศส
ฝ่ายฝรั่งเศส
- 19-21 มกราคม ค.ศ. 1990 นาย Michel Rocard อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส มาเยือนไทย
- 17-21 มกราคม ค.ศ.1994 นาย Francois Missoffe เดินทางมาเยือนไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหากัมพูชา
- 26-27 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 นาย Alain Lamassoure อดีตรัฐมนตรีรับผิดชอบด้านกิจการยุโรปได้เดินทางมาร่วมประชุม PMC ณ กรุงเทพฯ
- 16-19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995 นาย Jose Rossi อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการค้าต่างประเทศฝรั่งเศส โดยเป็นแขกของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมาร่วมในพิธีเปิดศาลาฝรั่งเศส ในงาน BOI FAIR S 95
- 6-8 มีนาคม ค.ศ.1995 นาย Bertand Dufourcq ปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางมาเยือนไทย
- 16 มกราคม ค.ศ.1996 นาง Margic Sudre รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การต่างประเทศ (รับผิดชอบด้านกิจการเกี่ยวกับกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส) เยือนไทย
- 27-28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1996 นาย Jacques Toubon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฝรั่งเศสเยือนไทย
- 1-2 มีนาคม ค.ศ.1996 นาย Jacques Chirac ประธานาธิบดี เดินทางมาร่วมประชุมผู้นำ ASEM ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ
- 12-15 ธันวาคม ค.ศ.1996 นาย Yves Galland รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง เยือนไทย
- 16-17 ธันวาคม ค.ศ.1996 นาย Bruno Durieux ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสเดินทางมาเยือนไทย
- 18 ธันวาคม ค.ศ.1996 นาย Pierre Joxe ประธานศาลตรวจเงินแผ่นดินฝรั่งเศส
เยือนไทย
- 17-18 มีนาคม ค.ศ.1997 นาย Bertrand Dufourcq ปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเยือนไทย
- พฤศจิกายน ค.ศ.1997 นาย Dominique Strauss-Kahn รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เศรษฐกิจและการคลังเยือนไทย
- 20-21 ตุลาคม ค.ศ.1998 นาย Charles Josselin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส รับผิดชอบด้านความร่วมมือกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเยือนไทย
- 22-24 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1999 นาย Jacques Dondoux รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การคลังและอุตสาหกรรมเยือนไทย
- 25-26 มีนาคม ค.ศ.1999 นาย Alain Richard รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสเยือนไทย
- 20 กันยายน ค.ศ.1999 นาย Francois Ortoli อดีตประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และประธาน MEDEF International (Mouvement Entrepreneur de France) เยือนไทย
- 17-19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 นาย Charles Josselin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส รับผิดชอบด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและความสัมพันธ์กับประเทศที่ใช้ภาษา ฝรั่งเศส เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝรั่งเศสมาร่วมการประชุม UNCTAD ครั้งที่ 10
- 8-10 มีนาคม ค.ศ. 2000 นาย Francois Huwart รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการคลังและอุตสาหกรรม รับผิดชอบด้านการค้าระหว่างประเทศเยือนไทย
- 29-31 มีนาคม ค.ศ. 2000 นาย Jacques Friedmann ประธานร่วมสภาธุรกิจไทยฝรั่งเศส มาร่วมประชุมสภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศสครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ
- กรกฎาคม ค.ศ.2000 นาย Charles Josselin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนไทยเพื่อร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ที่กรุงเทพฯ
- 21-22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 นาย Renaud Muselier รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงต่างประเทศ เยือนไทย
- 24-25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 นาย Francois Loos รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศฝรั่งเศสเยือนไทย
- 19-21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 นาย Pierre-Andre Wiltzer รัฐมนตรีกิจการความร่วมมือและกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส

--------------------------------------------------------------
(1) ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญระหว่างความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา มีดังนี้
1. วันที่เชอวาเลียเดอโชมอง ราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1685 (พ.ศ.2228)
2. วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1685 วันลงนามใน "สัญญาเกี่ยวด้วยการศาสนาระหว่างท่าน เชอวาเลียเดอโชมอง ราชทูตของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส ฝ่ายหนึ่ง กับท่านคอนซตันตินฟอลคอน หรือพระฤทธิ์กำแหงภักดีศรีสุนทรเสนา แทนพระเจ้ากรุงสยาม อีกฝ่ายหนึ่ง ณ เมืองละโว้"
3. วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1685 วันลงนามใน "สัญญาซึ่งได้ทำกันในระหว่างเชอวาเลียเดอโชมอง เอกอัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 กับมองซิเออร์คอนซตันตินฟอลคอน ผู้เทนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระราชทานอนุญาตให้บริษัทฝรั่งเศสส่งพ่อค้าฝรั่งเศสมาทำการค้าขายในอินเดียตะวันออก ณ เมืองลพบุรี"
4. วันที่ออกพระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) ราชทูตไทยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ พระราชวัง แวร์ซายส์ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1686

ข้อมูลจาก :
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


การที่ภาษาฝรั่งเศสเข้ามาเผยแผ่ในไทย ก็สามารถทำให้การค้าขาย หรือสื่อสารระหว่างประเทศ ได้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น....

#1 โดย พิมพ์ชนก หล้าทองอ
เมื่อ 2011-02-27 23:00:20