หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการโอทอปคืออะไร 3

  โพสเมื่อ 2009-10-05 23:08:13 โดย bratz6521

 หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการโอทอปคืออะไร
          
         อุตสาหกรรมในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชนบทควบคู่กับการทำเกษตรกรรม จากเดิมทำการผลิตเพื่อใช้สอยในครัวเรือนดดยใช้วัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ต่อมามีการส่งเสริมให้ขยายเป็นอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดย่อม และมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานสร้างรายได้
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างเป็นจุดขายของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม

 กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น