ดร.ประชา ประสพดี เปิดตัวร้านต้นแบบ “โอทอปชุมชนยิ้ม”

  โพสเมื่อ 2013-01-21 14:08:32 โดย daejongkon

 

ดร.ประชา ประสพดี เปิดตัวร้านต้นแบบ “โอทอปชุมชนยิ้ม” นำร่องอยุธยาแห่งแรก หนุนผู้ประกอบการชุมชนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

            องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ผุดไอเดียช่วยชุมชน พลิกฟื้นและต่อยอดโอทอป ดันเปิดร้านต้นแบบ “โอทอปชุมชนยิ้ม” 10 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เห็นเป็นรูปธรรมภายในเดือนมีนาคม 2556 นำร่องเปิดตัวสาขาแรก ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พร้อมให้บริการภายในเดือนมกราคมนี้ พร้อมตั้งเป้าขยายสาขาให้ครบ 500 สาขา ภายใน 3 ปี

ดร.ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลองค์การตลาด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายภาระกิจให้รัฐวิสาหกิจแห่งนี้ สนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโอทอปและชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ในลักษณะการรวมกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน (Community SMEs) เพื่อเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพิ่มโอกาสให้ชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนอีกด้วย และร้านค้าชุมชนนี้จะบริหารงานในลักษณะของแฟรนไชส์ ชื่อ “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ซึ่งเป็นร้านค้าที่ออกแบบมาให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าที่มีระบบการบริหารจัดการและการตกแต่งร้านเป็นมาตรฐาน มีรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ เช่นเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อชั้นนำ วางเป้าเปิดดำเนินการให้ครบ 500 สาขา ภายใน 3 ปี หวังสร้างให้เป็นเครือข่ายเพื่อเป็นช่องทางการเชื่อมโยงและกระจายสินค้า จำพวกสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์โอทอป สินค้าด้านเกษตรกรรม และสินค้าที่ชุมชนมีความต้องการ เช่นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการเป็นกลไกรักษาสมดุลของราคาสินค้าและยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าโอทอปอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการภายใต้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ จะทำให้สามารถเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสินค้าทั้งจากในและนอกชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการลดทอนบทบาทของพ่อค้าคนกลางลง ทำให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงและนำกำไรที่ได้จากการขายสินค้าผ่าน “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ไปปันผลให้กับสมาชิกที่รวมกลุ่มกันขึ้นมาหรือเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้แล้วองค์การตลาด ยังทำหน้าที่เติมเต็มองค์ความรู้ด้านการตลาด เช่น การจัดทำแผนธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจและการบริหารจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพให้แก่คนในชุมชน และทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีความต้องการเพื่อให้นำไปจำหน่ายได้ในราคาต้นทุนอันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 


“ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” นี้จะสามารถสร้างช่องทางตลาดใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่จะผลิตสินค้าเพื่อป้อนเข้าสู่ “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” เพื่อจำหน่ายผ่านร้านค้าเครือข่ายที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สร้างรายได้ที่มั่นคง สร้างอาชีพที่เข้มแข็งให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.ประชา ประสพดี ได้กำหนดทิศทางและบทบาทขององค์การตลาด เพื่อมุ่งให้เป็น “องค์กรแห่งปัญญา ด้านการค้าในชุมชน” และดำเนินงานตามพันธกิจที่จะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการสร้างตลาดกลางและเครือข่ายระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยการดำเนินการโครงการตลาดเครือข่าย “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” นี้ จะเป็นโครงการนำร่องที่จะพัฒนาไปสู่การนำพื้นที่ของศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปที่ถูกทิ้งร้างอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ กว่า 475 แห่ง อันอยู่ในการดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ มาปลุกให้ฟื้นและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน และผู้ผลิตสินค้าโอทอป ต่อไป                สำหรับการดำเนินโครงการตลาดเครือข่าย “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบรูณาการ หรือ OTOP PLUS และมีกำหนดเปิด “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ทั่วประเทศจำนวน 10 สาขา ภายในเดือนมีนาคม ปี 2556 นี้ ที่ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย , ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา , ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ , ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ , ตำบลท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี , ตำบลในคลองปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ , ตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน , ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และสาขาต้นแบบที่จะเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกภายในเดือนมกราคมนี้ได้แก่ “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” สาขาตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.ประชา ประสพดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและทำพิธีเปิดร้านต้นแบบสาขาแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556

ทั้งนี้ ดร.ประชา ประสพดี คาดว่าเมื่อทั้ง 10 สาขา นี้เปิดดำเนินการครบ 1 ปี จะทำให้เกิดมูลค่าการซื้อขายสินค้าและมีเงินหมุนเวียนในชุมชนกว่า 60 ล้านบาท มีส่วนช่วยกระจายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์โอทอป โดยตรงมูลค่ารวมกว่า 18 ล้านบาท มีประชาชนในชุมชนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมโครงการในลักษณะของสมาชิกและผู้ถือหุ้นกว่า 5,000 ราย และตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์โอทอป นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจำหน่ายและกระจายผ่านช่องทาง “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ขององค์การตลาด มากกว่า 200 ราย และเมื่อมีการขยายสาขาของ “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” มากขึ้นในอนาคต คนในชุมชนและผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าโอทอป ก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ


 

รูปแบบการลงทุนของชุมชนที่สนใจลงทุน 

        องค์การตลาด กำหนดให้ชุมชนที่ลงทุนในธุรกิจโครงการตลาดเครือข่าย “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” โดยขอรับสิทธิ์จากองค์การตลาด และขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นั้น ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานขององค์การตลาด คือ จะต้องมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน (Community SMEs) หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขึ้นมาเพื่อดำเนินโครงการฯ  และมีการจัดทำระเบียบข้อบังคับของกลุ่มฯ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ ขึ้นมาทำหน้าที่บริหารงาน  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่องค์การตลาด กำหนดขึ้น 

        การดำเนินโครงการตลาดเครือข่าย “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ยังเป็นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ที่สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และบทบาทใหม่ขององค์การตลาดในอนาคต ที่มุ่งสู่ “การเป็นองค์กรแห่งปัญญา ด้านการค้าในชุมชน” มีส่วนช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า เป็นเครือข่ายด้านสินค้าเกษตรกรรม สินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์โอทอป ตลอดจนมีส่วนในการเป็นกลไลรักษาสมดุลของราคาสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย 

         ปัจจุบันการดำเนินโครงการตลาดเครือข่าย” ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม”  ได้รับการสนับสนุนจาก สสว.  เพื่อดำเนินโครงการร้านโอทอปชุมชนยิ้ม ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบรูณาการ(OTOP PLUS) ซึ่งได้มุ่งเน้น 3 ด้านหลักได้แก่ 1) การพัฒนาผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) การเพิ่มโอกาสทางการตลาด 3) การประสิทธิภาพกลไกและปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม OTOP ตาม แผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 3 การส่งเสริมผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2555-2559) มีทิศทางส่งเสริมเพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมุ่งเน้นผลักดันใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกและปัจจัยเกื้อหนุนการดำเนินงานส่งเสริม OTOP 2) เพิ่มคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการ 3) เพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ 4) เพิ่มโอกาสทางการตลาดและขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดทำโครงการตลาดเครือข่าย ร้านโอทอปชุมชนยิ้มนั้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน


2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการอื่นๆ ในแต่ละชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันบริหารธุรกิจในชุมชนในลักษณะผู้ประกอบการในชุมชน (Community SMEs) และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน


3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการในชุมชน (Community SMEs) ให้มีความพร้อมต่อการเปิดการค้าเสรีเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2558

        ซึ่งองค์การตลาดได้ดำเนินโครงการฯ ซึ่งจะจัดตั้ง ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2556 จำนวนทั้งสิ้น 10 สาขา ตั้งนี้

 

สาขาที่

รายละเอียดสถานที่

1

ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2

ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

3

ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

4

ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

5

ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

6

ตำบลท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

7

ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

8

ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

9

ตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

10

ตำบลในคลองปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 

ซึ่งเดือนมกราคม พ.ศ.2556 นี้ (18 มค. 2556) “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” สาขาเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเปิดให้บริการเป็นสาขาแรกและเป็นสาขาต้นแบบ ตลอดจนเป็นที่ศึกษาดูงานและสถานที่ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานภายในร้านโอทอปชุมชนยิ้ม ของสาขาอื่น ๆ ด้วย

       

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

โครงการตลาดเครือข่าย “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าโอทอป ทางหนึ่งแล้ว “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ยังเป็นร้านค้าที่คนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ และได้รับการปันผลกำไรจากการดำเนินงานของร้าน อีกทางหนึ่งด้วย  พร้อมทั้งเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้าถึงบริการของหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ซึ่ง องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ยังได้ทำความตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อน สร้างสรรค์และพัฒนา “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของ “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก  

          

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ประสบความความสำเร็จ

1. “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” เป็นร้านค้าที่ได้มาตรฐาน ตกแต่งสวยงาม มีมาตรฐาน มีระบบการจัดการในร้านค้า  การให้บริการมีระบบการจัดการมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

2. เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และจำหน่ายในราคายุติธรรม สินค้ามีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของคนในชุมชน

3. เป็นร้านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหรือของดีประจำจังหวัด ผลิตภัณฑ์โอทอป และสินค้าที่ดึงดูดลูกค้ามาวางจำหน่ายภายใต้การสนับสนุนของสสว. องค์การตลาด  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การดำเนินงานมีการรวมกลุ่มคนในชุมชนเป็นผู้ถือหุ้น และเป็นสมาชิก จึงสามารถสร้างยอดขายได้จากการขายสินค้าให้แก่ผู้ถือหุ้นและสมาชิกโดยตรง

5. “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” กำหนดให้มีสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดยอดขายสินค้า เช่น บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน บริการจัดสินค้าโอทอปลงในกระเช้า เพื่อเป็นของขวัญและของฝาก เป็นต้น

6. “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” เป็นร้านค้าที่มีรูปแบบสวยงามและมีความทันสมัย อีกทั้งคนในชุมชนมีส่วนร่วมของความเป็นเจ้าของ จึงเป็นจุดสร้างความสนใจและดึงดูดให้คนในชุมชนเข้ามาทำกิจกรรมหรือใช้บริการได้อย่างดียิ่ง ซึ่งการเป็นจุดศูนย์กลางในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนในชุมชนนั้น สามารถดึงดูดคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการเพื่อสร้างยอดขายให้กับร้านได้เป็นอย่างดี

 7. “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” เป็นร้านที่ได้รับความเชื่อถือ และสามารถดำเนินกิจการเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในการสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิเช่น บัตรเครดิตเกษตรกร ที่สามารถเข้ามาใช้บริการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้ที่ “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” ซึ่งทำให้เกิดยอดขายที่มั่นคงให้แก่ร้าน

8. การดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนขององค์การตลาด และ สสว. มีการกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมของ “ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ทั้งในและนอกชุมชน เป็นการช่วยเพิ่มลูกค้าที่จะเข้าซื้อสินค้าในร้านให้อีกทางหนึ่ง


 

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทำไมไม่มีรายชื่อ จัดตั้ง ร้านโอทอปชุมชนยิ้ม

#1 โดย สมทรง
เมื่อ 2013-02-11 14:34:56