โครงการของในหลวง<<<<<<<<<<<<<<<

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:42:09 โดย kitty6223
 

       โครงการพระราชดำริ

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัจฉริยะ  และทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านทั้งในด้านศิลปะ  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การศึกษา รัฐศาสตร์  และสังคมศาสตร์   ทรงพระวิริยะอุตสาหะ  ศึกษาเรื่องราวต่างๆด้วยพระองค์เอง   ด้วยพระปรีชาญาณ    ทรงวางแผนงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรอย่างรอบคอบ    ประกอบด้วยข้อมูลจากการวิจัยจากสภาพที่เป็นจริง   และ วิชาการที่ใช้ประโยชน์ได้ดี  ในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วน  และการพัฒนาในระยะยาวที่ยั่งยืน ทรงแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ   และทรงนำทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มหาศาลพร้อมทั้งไม่ก่อให้เกิดปัญหาอีกรูปแบบหนึ่ง  ในขณะเดียวกัน ทรงชี้นำให้ราษฎรตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ    และมั่นใจในศักยภาพของตนในการแก้ปัญหา  และพัฒนาให้สามารถมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ตลอดไป  ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศึกษาหาความรู้  และทักษะในการประกอบอาชีพ ในการโครงการนาข้าวทดลองในสวนจิตรลดา  

             ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เครื่องอุปโภคบริโภคและพระบรมราชานุเคราะห์ด้านสุขภาพ  พลานามัย  เพื่อให้งานในโครงการโดยพระราชดำริสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บรรดาหัวหน้าหน่วยราชการและข้าราชการในพระองค์ที่เกี่ยวข้อง  เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าฯ รับข้อราชการที่พึงปฏิบัติ  เมื่อถึงเวลาสมควรจะเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตาม  และประเมินผล  ด้วยพระองค์เอง

            พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย  ได้เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓  ในทศวรรษแรกที่ครองราชสมบัติ  เป็นพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์  และสังคมสงเคราะห์  เนื่องจากในระยะนั้น การแพทย์ของไทยและการบริการด้านสาธารณสุขยังไม่เจริญเท่าที่ควร ต่อมาจึงได้ขยายเป็นการช่วยเหลือชาวชนบทในการประกอบอาชีพ  และการพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคม  และชลประทานเพื่อการเกษตร  โครงการหลายพันโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในตอนแรก  อาจแบ่งได้เป็น  ๒  ลักษณะ  คือ  โครงการที่มีลักษณะศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นการส่วนพระองค์  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลแท้จริง และประสบการณ์ที่จะนำมาซึ่งความรู้ในวิธีการและแนวทางที่แก้ไขปัญหา  และ ดำเนินการพัฒนาให้ได้ผลดี  เหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นลักษณะหนึ่ง  อีกลักษณะหนึ่งคือ  เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร ผู้ประสบปัญหาและอุปสรรคมากขึ้นทุกขณะในหลายๆ ด้าน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยใช้การพัฒนาแบบผสมผสาน(Integrated  Development)  ทรงเริ่มจากพื้นที่รอบๆที่ประทับในส่วนภูมิภาค  แล้วขยายไปสู่สังคมเกษตรในพื้นที่กว้างขึ้น

แหล่งข้อมูลจากwww.google.comกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ssshgvnhgldkuj

#2 โดย omm
เมื่อ 2013-07-11 19:13:24

้เด้เ้เ้เด้ัะัดะ้่ี่ะี้เะ้ีะ่ะะีะ่่เีะ่ัีัพดกกเีรกดีา่รดกีดา่ดีดา่ีาระ่่ะัีก่้เ้ด้เ้เ้้รีีรีเา่้เาส้่้เา่้ดเี้่ดา้รเ้่า้้อ่ริอ้ทา้้ที้้่้้ี้้่คเี้่ื้อิอทิอิเาิ้่เ่ื่้ิ้เเ้ี่้ี้่้า่่้่้่้้เเ้เรเ้รี้ั่า้ี้า้า้ีา้้้ื้ัีัีั้่ื่ิมทืิ่ิื่ริืา่าิ่ืาิืทิ่้ร่ม้่า้ทิอิ้ิ่้ิ่เ้่เ้่ะเ้เเ้เรีเีัเรพเดเัีเดะะ้่เัเะเัด

#1 โดย ้่า้่า่้้า
เมื่อ 2012-01-06 16:10:13