เอกสารประกอบการสอนเทคโนโลยีสิ่งทอ

  โพสเมื่อ 2014-07-17 10:22:27 โดย hellothai

 

 

 

1.1.3 อุตสาหกรรมทอผ้าและถักผ้า เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปั่นด้าย โดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบจากในประเทศต่อวัตถุดิบนาเข้าคิดเป็นร้อยละ 50:50 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมทอผ้าและถักผ้า ได้แก่

            -ผ้าทอ ประกอบด้วยผ้าทอจากใยฝ้าย ใยสังเคราะห์ และใยผสม

            -ผ้าถัก ประกอบด้วยผ้าถักจากใยฝ้าย ใยสังเคราะห์ และใยผสม

1.1.4 อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ลายและแต่งสำเร็จ เป็นอุตสาหกรรมขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตผ้าสู่ผู้บริโภคหรือโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยเพิ่มคุณค่าให้ผ้าผืนในด้านความสวยงาม น่าใช้ สวมใส่สบายและเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าผืนถึง 2-3 เท่า โดยผ่านกระบวนการฟอก คือ การทาให้ผ้าขาวและสะอาด ก่อนที่จะทาการย้อมสีและพิมพ์ลายตามที่ต้องการ แล้วจึงทาการแต่งสำเร็จ คือ ทาให้ผ้ามีคุณสมบัติต่างๆ เช่น อ่อนนุ่ม มัน เงา กันน้า หรือยับยาก เป็นต้น

1.1.5 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมปลายน้าของระบบโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังใช้เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานาน แต่ถึงกระนั้นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด เนื่องจากแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีความประณีต ทาให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่

            -เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากการทอ

            -เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากการถัก

            นอกจากอุตสาหกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมไหม อุตสาหกรรมที่นอนวูฟเวน ซึ่งผลิตผ้าอ้อมเด็ก ชุดผ่าตัดของแพทย์ ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการเคหะ เป็นต้น

1.2 ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบ

ระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยจะมีการประสานต่อเนื่องกันมาตลอด โดยการส่งต่อวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอุตสาหกรรมถัดไปตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 1

นอกจากนั้นจากเทคโนโลยีสิ่งทอที่ฉีกแนวออกไปจากเทคโนโลยีเดิม ทาให้เกิดอุตสาหกรรมนอนวูฟเวนขึ้น ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการผลิตจากเส้นใยไปเป็นผ้าผืน โดยไม่ต้องผ่านการทาเป็นเส้นด้ายก่อ และนอกจากอุตสาหกรรมที่กล่าวมาแล้ว ยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาอีกหลายหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สีย้อม ซิป และกระดุม เป็นต้น ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้วัตถุดิบต่อเนื่องกันในประเทศ นอกจากจะเป็นการลดเวลาการผลิตและการส่งมอบสินค้า ทำให้สามารถผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

 

ขอบคุณแหล่งที่มา โรงงานที่นอน

แนะนำ โรงงานที่นอนกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น