พระราชประวัติ ร. 1 - ร. 9

  โพสเมื่อ 2009-10-06 02:36:58 โดย meta2535

       

9 รัชกาล

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

      ร.1 องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 ตรงกับวันพุธ  แรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง ได้รับราชการ ตั้งแต่  สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี เป็นพระยาราชนรินทรในกรมพระตำรวจ เจ้าพระยาจักรีและสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกสมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในสมัยกรุงธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงสยาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ทรงย้ายเมืองหลวงจาก กรุงธนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานครเริ่มสร้างพระบรม มหาราชวังและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต เสร็จในปี พ.ศ. 2327

     ทรงเป็นนักรบและตรากตรำการสงครามมา ตั้งแต่ปลายสมัย กรุงศรีอยุธยา ตลอดสมัยกรุงธนบุรี

และในรัชสมัยของพระองค์เอง ในด้านการศาสนา ได้โปรดให้มีการสังคายนา ชำระพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถา ฎีกา ฯลฯ ณ วัดมหาธาตุ โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างหอมณเฑียรธรรมขึ้นในบริเวณวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง สำหรับเป็นที่เก็บคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนา และทรงจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เรียบร้อย

     พระราชานุกิจ (กิจวัตรประจำวัน) ของพระองค์ ตลอดรัชสมัย เป็นที่น่าประทับใจ พระองค์ทรงงาน

ตั้งแต่เช้าตรู่ จนดึกดื่นทุกวันมิได้ขาด เริ่มตั้งแต่ ทรงบาตรถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ฟังรายงานจากพระคลังมหาสมบัติ ออกรับพระ บรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง ฟังรายงานและ วินิจฉัยคดีจาก จางวางและปลัดกรมตำรวจ วินิจฉัยเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งข้าราชการจากฝ่ายทหารและพลเรือน แล้วจึงเสวยพระกระยาหารเช้า แล้วพบข้าราชการฝ่ายใน หลังพระกระยาหารค่ำ ทรงฟังพระธรรมเทศนาฟังรายงานการใช้จ่ายเงินคลัง การก่อสร้าง เสร็จแล้วเสด็จออกรับขุนนาง ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนกรมท่านำใบบอกหัวเมืองมากราบทูลทรงวินิจฉัย ปัญหาต่าง ๆ อยู่จน 4 ทุ่ม หรือดึกกว่านั้น แล้วจึงเสด็จขึ้น

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

        ร.2 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 พระนามเดิมว่า ฉิม เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  มหาราช ก่อนขึ้น  ครองราชย์  ทรงดำรงพระยศเป็น เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ตำแหน่งพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระองค์มีความสามารถทางอักษรศาสตร์เป็นอย่างดี ทรงร่วมนิพนธ์วรรณคดี กับสมเด็จพระราชบิดาไว้หลายเรื่อง ได้แก่ อุณรุท รามเกียรติ์ อิเหนา และดาหลัง ซึ่งเรียกว่า พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1     

        นอกจากนี้ยังได้ทรงนำบทละครเก่ามานิพนธ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ ไกรทอง คาวี ไชยเชษฐ์ สังข์ทอง มณีพิไชย ฯลฯ ด้านดนตรี ทรงเป็นเอตทัคคะในทาง สีซอสามสาย     ด้านศิลปะ โปรดการเขียนลวดลายอันวิจิตรงดงาม ตัวอย่างที่เด่นชัดปรากฎที่บานประตูวัดสุทัศน์เทพวราราม เมื่อปฐมวัยได้ ทรงติดตามพระราชบิดาไปในงานสงครามแทบทุกครั้ง ตั้งแต่พระชมมายุได้ 8 พรรษา     

        ทรงผนวช เมื่อ  พระชนมายุ 22 พรรษา ทรงจำพรรษา  ณ  วัดราชาธิวาส  (วัดสมอราย) เป็นเวลา 1พรรษา ลาผนวชแล้ว ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าหญิงบุญรอด ซึ่งต่อมาได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชสมัยของพระองค์ ประเทศโปรตุเกสและประเทศอังกฤษ ได้ส่งผู้แทนทางการทูต มาเจริญสัมพันธไมตรีเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ คือได้ส่งมา เมื่อ พ.ศ. 2361และ พ.ศ. 2363 ตามลำดับ ด้านกฎหมาย ทรงปรับปรุงและออกกฎหมายต่างๆ ได้แก่ กฎหมายห้ามขายฝิ่นสัญญา เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน พินัยกรรม และกฎหมายอาญาอื่น ๆ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการลงโทษ ทั้งฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักร     "สุนทรภู่ กวีเอกของไทย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในรัชกาลนี้"   


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ร.3 เสด็จ  พระราชสมภพ เมื่อ  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 มี  พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าทับ เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาเรียบ ก่อนขึ้นครองราชย์ทรงดำรงพระยศเป็น กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์  ได้ทรงเคยว่าราชการ  มาหลายตำแหน่ง  เช่น  กรมท่า (กระทรวงการต่างประเทศ) กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมตำรวจ และผู้ว่าความในศาลฎีกา ในรัชสมัยของพระองค์ เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ เอาใจออกห่าง กระด้างกระเดื่อง เป็นกบฎไปเข้ากับญวณ แล้วฉวยโอกาสยกทัพเข้าตี  เมืองอุบล ร้อยเอ็ด ตัวเจ้าอนุวงศ์เองยกทัพจาก  เวียงจันทร์ลงมาตี เมืองนครราชสีมาได้ แล้วให้ทัพหน้าเข้าตีสระบุรี พระองค์ได้ จัดทัพใหญ่เตรียมรับศึก ในกรุงเทพ ฯ ได้จัดการป้องกันพระนคร วางกำลัง รายรอบเมืองตั้งแต่ทุ่งบางเขน ถึงทุ่งหัวลำโพงจัดกำลังทหารไปตั้งรับที่สระบุรี ทัพเจ้าอนุวงศ์ได้กวาดต้อนผู้คนไปเวียงจันทร์ทุกวัน คุณหญิงโม ภรรยาปลัด  เมืองนครราชสีมา เป็นหัวหน้า รวบรวมพวกเชลยไทยต่อสู้ พอทัพจากกรุงเทพ ฯ ยกขึ้นไปช่วยเจ้าอนุวงศ์จึงถอยทัพกลับไปเวียงจันทร์ โดยวางกำลังคอยต้านทานกองทัพไทย ที่ยกไปตีเวียงจันทร์ไว้ที่เมืองหล่มเก่า และเมืองภูเขียว  โปรดให้  กรมพระราชวังบวรเป็นแม่ทัพ ยกทัพผ่านนครราชสีมา  ขึ้นไปตีเวียงจันทร์สายหนึ่ง อีกสายหนึ่ง ให้กรมหมื่นสุรินทร์รักษ์เป็นแม่ทัพยกไปตีฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ ที่มายึดเมืองอุบล และเมืองร้อยเอ็ด แล้วไปบรรจบกับกองทัพใหญ่ที่เวียงจันทร์ อีกสายหนึ่งให้เจ้าพระยาอภัยภูธรเป็นแม่ทัพยกไปตีฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ที่เมืองหล่มสัก  แล้วไปบรรจบทัพใหญ่ ที่  เวียงจันทร์ กองทัพไทยปราบกบฎเจ้าอนุวงศ์ได้ราบคาบ ตีกรุงเวียงจันทร์แตก จับเจ้าอนุวงศ์ได้ ในปี พ.ศ. 2371     

        เสร็จศึกแล้วได้โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งคุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารีในรัชกาลของพระองค์ ประเทศไทยได้เริ่มเปิด ประเทศรับ ชาวยุโรป อย่างกว้างขวาง อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา ส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยการค้าขายกับ อังกฤษรุ่งเรืองมาก บางคราวมีเรือสินค้าเข้ามาจอดในแม่น้ำเจ้าพระยาถึง 50 ทางสหรัฐอเมริกาได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาสอนศาสนา และนำเอาวิชาการแพทย์แผนใหม่ โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์  และสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย  ผู้ที่ควรได้รับเกียรติในผลงานนี้ คือ หมอบรัดเลย์ ทรงโปรดให้มีประกาศห้ามนำฝิ่นเข้ามาขายในประเทศ และให้เก็บฝิ่นที่มีอยู่ในประเทศนำไปเผาทั้งหมด     ด้านพระศาสนา ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา สร้างวัดใหม่ 9 วัด บูรณะวัดเก่า 60 วัด โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระนอนใหญ่ที่วัดโพธิ์ และในรัชกาลนี้ได้มีกวีแก้วแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้น คือ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์ วาสุกรี พระราช โอรสในรัชกาลที่ 1)  


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ร.4 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ามหามาลาเมื่อพระชนมายุได้ 9 พรรษา ได้รับสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎมีพระราชอนุชาร่วมพระราชมารดา คือเจ้าฟ้าจุฬามณี ซึ่งต่อมาได้รับสถาปนาเป็น พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระชนมายุได้ 21 พรรษา ได้ออกผนวชตามประเพณีและอยู่ในเพศบรรพชิต ตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อรัชกาลที่ 3 สวรรคตจึงได้ลาสิกขามาขึ้นครองราชสมบัติ     

        ระหว่างที่ทรงผนวช  ประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุ แล้วทรงย้ายไปอยู่วัดราชาธิวาส (วัดสมอราย) พระองค์ได้ทรงตั้งคณะสงฆ์ ชื่อ " คณะธรรมยุตินิกาย " ขึ้น ต่อมาทรงย้ายไปอยู่วัดบวรนิเวศวิหารได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะ และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศองค์แรก ทรงรอบรู้ภาษาบาลีและแตกฉานในพระไตรปิฎก นอกจากนั้น ยังศึกษาภาษาลาติน และภาษาอังกฤษจนสามารถใช้งานได้ดีในรัชสมัยของพระองค์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส ต่างก็ส่งทูตมาขอทำสนธิสัญญาในเรื่อง สิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้แก่คนในบังคับของตน และสิทธิการค้าขายเสรี ต่อมาไทยได้ทำสัญญาไมตรีกับประเทศนอร์เวย์ เบลเยี่ยมและอิตาลี และได้ทรงส่งคณะทูตออกไปเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ นับเป็นครั้งที่สองของไทย นับต่อจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยไปยังประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส ทรงจ้างชาวยุโรปมารับราชการในไทย ในหน้าที่ล่ามแปลเอกสารตำรา ครูฝึกวิชาทางทหารและตำรวจ และงานด้านการช่าง ทรงตั้งโรงพิมพ์ของรัฐบาล ตั้งโรงกษาปณ์เพื่อผลิตเงินเหรียญ แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่ใช้อยู่เดิม มีโรงสีไฟ โรงเลื่อยจักร เปิดที่ทำการศุลกากร ตัดถนนสายหลัก ๆได้แก่ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง และถนนสีลม มีรถม้าขึ้นใช้ครั้งแรก ขุดคลองผดุงกรุงเกษม คลองมหาสวัสดิ์ คลองภาษีเจริญ คลองดำเนินสะดวก และคลองหัวลำโพง    

        ด้านการปกครอง ได้จัดตั้งตำรวจนครบาล ศาล แก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาด้านศาสนา ได้สร้างวัดราชประดิษฐ์ วัดมงกุฎกษัตริยารามและวัดปทุมวนาราม เป็นต้น ทรงเชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์ สามารถคำนวณการเกิดจันทรุปราคา และสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาหมดดวงในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปี พ.ศ. 2411 ณ ตำบลหว้ากอ(คลองวาฬ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างถูกต้อง 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช)

        ร.5 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ ก่อนขึ้นครองราชย์ทรงดำรงพระยศเป็น กรมขุนพินิตประชานาถ พระองค์ได้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศนานัปการ ทรงบริหารประเทศก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงประกาศเลิกทาส ปรับปรุงระบบการศาล ตั้งกระทรวงยุติธรรมปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ส่งเสริมการศึกษาอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนทั่วไป ตั้งกระทรวงธรรมการ ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู ส่งนักเรียนไทยไปศึกษาในยุโรป สร้างการรถไฟ โดยทรงเปิดเส้นทางเดินรถไฟสายกรุงเทพ ฯ ถึงนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2421 สร้างโรงไฟฟ้าจัดให้มีการเดินรถรางขึ้นในกรุงเทพ ฯ จัดตั้งการ ไปรษณีย์โทรเลข เมื่อ พ.ศ. 2421 สร้างระบบการประปา ฯลฯ    

        ด้านการต่างประเทศ ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลยิ่งนัก ได้ทรงนำประเทศไทยให้ รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกได้ตลอดรอดฝั่ง โดยดำเนินวิเทโศบาย ผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจเพื่อคานอำนาจ พระองค์ได้เสร็จประพาสยุโรป ถึงสองครั้ง โดยได้เสร็จเยือนประเทศ  ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี อังกฤษ ออสเตรีย ฮังการี เบลเยี่ยม อิตาลี สวีเดน และเดนมาร์ก เมื่อ ปีพ.ศ. 2440 ทรงแต่งตั้งราชทูตไปประจำ ประเทศต่าง ๆ ใน ปี พ.ศ. 2424 ได้แก่  อิตาลี  เยอรมันเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ออสเตรีย ฮังการี เดนมาร์ก สวีเดน โปรตุเกส นอร์เว และ สเปน อังกฤษ ในปี พ.ศ. 2425 สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2427 รัสเซียในปี พ.ศ. 2440 และญี่ปุ่นใน ปี พ.ศ. 2442      พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ให้เป็นสุขร่มเย็นโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพสกนิกร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆอย่างกว้างขวาง และนำมาใช้บริหารประเทศให้ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยะมหาราช    

        ด้านการพระศาสนาทรงทำนุบำรุงและจัดการให้เหมาะสมเจริญรุ่งเรือง ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขึ้น ณ วัดมหาธาตุ และมหามงกุฎราชวิทยาลัยขึ้น ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และวิชาการชั้นสูงนอกจากนั้น ยังทรงสร้างวัดเทพศิรินทราวาส และวัดเบญจมบพิตร ซึ่งนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามยิ่งแห่งหนึ่งของกรุงเทพ ฯ 


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ร.6 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า กรมขุนเทพทวาราวดี เมื่อพระชนมายุได้ ๘ พรรษา เมื่อพระชนมายุได้๑๑ พรรษา ได้เสด็จไปศึกษาวิชาการที่ประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และศึกษาวิชาการทหารบก ที่โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๗     เสด็จกลับประเทศไทยแล้ว ทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งจเรทัพบก และทรงบัญชาการทหารมหาดเล็กดำรงพระยศพลเอก     เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้ทรงปรับปรุงด้านการศึกษาของไทย โปรดให้  ตราพระราชบัญญัติ  ประถมศึกษา ให้เป็น  การศึกษาภาคบังคับ ทรงตั้งกระทรวงการทหารเรือ กองเสือป่า และกองลูกเสือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรมศิลปากร โรงไฟฟ้าหลวงสามเสน คลังออมสินกรมสถิติพยากรณ์ กรมสรรพากร กรมตรวจเงินแผ่นดิน กรมมหาวิทยาลัย กรมรถไฟหลวง และเปิดเดินรถไฟไปเชื่อมกับมลายู ตั้งสถานเสาวภาและกรมร่างกฎหมาย ทรงเปลี่ยนการใช้ รัตนโกสินทรศก (ร.ศ)เป็นพุทธศักราช (พ.ศ.) พระองค์ได้ทรงปลูกฝัง  ความรักชาติให้เกิดขึ้นใน  หมู่ประชาชาวไทย  ทรงเป็นศิลปิน  และส่งเสริมงานประพันธ์เป็นอย่างมาก ทรงเป็นผู้นำในการประพันธ์วรรณคดีไทย ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ทรงเขียนหนังสือทางด้านประวัติศาสตร์ และด้านการทหารไว้เป็นจำนวนมาก ประมาณถึง ๒๐๐ เรื่อง พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของไทย    

         การปกครองประเทศ ได้ทรงเจริญรอยตามสมเด็จพระราชบิดา สานต่องานที่ยังไม่เสร็จสิ้น ในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยมีสมรภูมิอยู่ในทวีปยุโรป ทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับเยอรมัน โดยเข้าร่วมกับสัมพันธมิตร ได้ส่งทหารไทยไปร่วมรบ ณ ประเทศฝรั่งเศส ผลที่สุดได้เป็นฝ่ายชนะสงคราม ทำให้ไทยได้รับการแก้ไขสนธิสัญญา ที่ไทยเสียเปรียบต่างประเทศได้เป็นอันมาก   


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

         ร.7 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ เป็น พระราชโอรสพระองค์เล็กของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้รับสถาปนาเป็นกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาเมื่อพระชนมายุได้ ๑๒ พรรษา ได้เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารบก ที่ประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศสสำเร็จการศึกษาแล้วเสด็จกลับประเทศไทย เข้ารับราชการที่กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๑ รักษาพระองค์ ในตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย ต่อมาได้รับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นปฐม ปลัดกรมเสนาธิการทหารบก ผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ ๒ แล้วได้ทรงกรมเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา     เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ในช่วงเวลาที่ เศรษฐกิจของประเทศและของโลกกำลังทรุดหนัก อันเป็นผลเนื่องมาจากสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงแก้ไขอย่างเต็มพระกำลังความสามารถจนประเทศไทย ได้รอดพ้นจากวิกฤติการณ์นั้นได้ในรัชสมัยของพระองค์ ไทยสามารถติดต่อกับนานาประเทศทางวิทยุ และโทรเลขได้โดยทั่วไปเป็นครั้งแรก ทรงพระราชทานนามหอสมุดแห่งชาติ พิมพ์พระไตรปิฎกเล่มใหม่ สร้างโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เปิดเดินรถไฟไปถึงชายแดนไทยติดต่อกับเขมร แก้ไขระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหม่ ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศพระราชบัญญัติเงินตรา และทรงตรากฎหมายอื่น ๆอีกเป็นจำนวนมาก สร้างสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า ฯ)วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะราษฎร์ ได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พระองค์ได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ ต่อมาได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๓๐พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ ประเทศอังกฤษ  พระราชหัตถเลขาที่ทรงลาออกจากราชบัลลังค์ มีความตอนหนึ่งว่า "ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร"  


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

        ร.8 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมันทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่สองของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เมื่อพระชนมายุได้ ๓ เดือน ได้ตามเสด็จพระบรมชนกนาถและพระราชมารดา ไปประทับอยู่ ณ ประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา จนพระชนมายุได้ ๓ พรรษา จึงเสด็จกลับ  ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมเด็จพระราชชนนีได้นำเสด็จไปประทับอยู่ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖     เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ เมื่อ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อพระชนมายุได้ ๑๐พรรษา จึงต้องมีคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวรรตน์จาตุรงต์ เป็นประธาน ต่อมาพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เป็น ประธาน     พระองค์มีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาในพสกนิกร โปรดการ ศึกษา การกีฬา การช่างและการดนตรี ได้เสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิต- เซอร์แลนด์ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบ ได้เสด็จนิวัติประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จึงได้ถวายราชกิจเพื่อให้ทรงบริหารโดยพระราชอำนาจ     เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ได้เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดฝัน พระองค์ต้องอาวุธปืน เสด็จสวรรคตณ ที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง ยังความเศร้าสลด และความอาลัยรักจากพสกนิกรเป็นที่ยิ่ง 


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        ร.9 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ มลรัฐแมซซาชูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระราชโอรส  องค์เล็กของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อพระชนมายุได้ ๑ พรรษา ได้เสร็จนิวัตสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ภายหลังจากที่สมเด็จพระราชบิดาเสด็จทิวงคตแล้ว ได้เสด็จกลับไปประทับที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเข้ารับการศึกษา ณ ที่นั้นเมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สืบแทน เมื่อพระชนมายุได้ ๑๙พรรษา โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แล้วทรงเสด็จไปศึกษาต่อในวิชานิติศาสตร์ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์     พระองค์ได้เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและได้ทรงเข้าพระราชพิธี อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศ เป็น ม.ร.ว.สิริกิต์ กิติยากรพระธิดาของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และได้ประกาศ พระบรมราชโองการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี     ได้มีพระบรมราชาภิเษก เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร์ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓     ได้เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงเสด็จนิวัติพระนคร ได้เสด็จออกผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๙ แล้วเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างที่ทรงผนวชสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จึงได้รับโปรดเกล้า ฯให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ    

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และ  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นเอนกประการ แผ่ไพศาลไปทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ     ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทั้งในยุโรป เอเชีย และ อเมริกา เพื่อเจริญพระราชไมตรีอย่างกว้างขวาง ปรากฎพระเกียรติคุณอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้านในประเทศทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบทที่อยู่ห่างไกลเพื่อรับ ทราบปัญหาต่าง ๆโดยตรงและได้ทรงริเริ่มโครงการตามพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นพร้อมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยตนเองได้    

        พระราชกรณียกิจของพระองค์ ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ และในฐานะส่วนพระองค์เป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทรงเต็มเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆยากที่จะหาผู้เสมอเหมือน ทรงมีพระราชศรัทธาตั้งมั่น และแตกฉานในพระศาสนาและทรงถ่ายทอดแก่พสกนิกรของพระองค์ในทุกโอกาส ดังเราจะได้พบในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ประชาชนในโอกาสต่าง ๆ อย่างมิรู้สิ้นกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#177 โดย napatzaza
เมื่อ 2016-02-16 19:00:36

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#176 โดย napatzaza
เมื่อ 2016-02-16 19:00:33

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#175 โดย napatzaza
เมื่อ 2016-02-16 19:00:32

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#174 โดย napatzaza
เมื่อ 2016-02-16 19:00:31

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#173 โดย napatzaza
เมื่อ 2016-02-16 19:00:30

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#172 โดย napatzaza
เมื่อ 2016-02-16 19:00:28

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#171 โดย napatzaza
เมื่อ 2016-02-16 19:00:26

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#170 โดย napatzaza
เมื่อ 2016-02-16 19:00:24

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#169 โดย นศท. ชัชวาลย์ ไชโย
เมื่อ 2014-10-08 22:46:12

ทรงพระเจริญ

#168 โดย 0876728173
เมื่อ 2014-09-18 17:32:11

ทรงพระเจริญ

#167 โดย รุ่ง
เมื่อ 2014-09-09 10:15:46

ทรงพระเจริญ

#166 โดย รุ่ง
เมื่อ 2014-09-09 10:15:43

ทำอะไย

#165 โดย รุ่ง
เมื่อ 2014-09-09 09:58:20

ทำอะไย

#164 โดย รุ่ง
เมื่อ 2014-09-09 09:58:11

อยากรููุุุุุุุุุุูุุ้ประวัติ 555+

#163 โดย รุ่ง
เมื่อ 2014-09-09 09:56:19

อยากรู้คำนำจากรัชกาล1-9

#162 โดย วรันพร
เมื่อ 2014-02-02 14:54:49

ดีอ่ะ55

#161 โดย ว้าว
เมื่อ 2013-10-16 17:38:11

ไม่เห็นจะมีรูปเรย

#160 โดย คนน่าร๊าก
เมื่อ 2013-09-08 08:46:01

ดีมากจัดได้สวย

#159 โดย ปุ้ย
เมื่อ 2013-07-03 13:17:39

ดี

#158 โดย ออม
เมื่อ 2013-07-03 13:14:20

ขอบคุรค่ะ

#157 โดย chirada
เมื่อ 2013-02-26 11:19:04

ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถทุกพระองค์เลยค่ะ

#156 โดย ธัญญาภรณ์
เมื่อ 2013-02-16 09:03:32

ขอบคุณค่ะ

#155 โดย ฟิล์ม
เมื่อ 2013-02-14 07:19:38

ขอทรงพระเจริญน่ะค่ะ

#154 โดย ณาวาล
เมื่อ 2013-02-12 10:11:30

ทรงทำได้ดีมากเลยคัฟ

#153 โดย รักเธอ ไม่มีวัน เปลี่ยน
เมื่อ 2013-02-12 09:23:08

ทรงพระ

#152 โดย ดา
เมื่อ 2013-02-07 12:45:32

น่าจะทำให้ดีกว่านี้นะ ถึงจะยาวแต่ใช่ว่าจะดี เพราะว่าไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของทุกพระองค์

#151 โดย สาหย่าย
เมื่อ 2013-01-24 14:10:13

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

#150 โดย มานส
เมื่อ 2013-01-18 13:36:24

ขอพระองค์ทรงพระเจริญน่ะค่ะ

#149 โดย คนหวังดีต่อในหลวง
เมื่อ 2013-01-02 11:49:54

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#148 โดย กาน
เมื่อ 2012-12-23 12:50:06

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#147 โดย คนน่ารัก
เมื่อ 2012-12-09 15:29:09

i love king

#146 โดย นทีึครับ
เมื่อ 2012-12-05 16:10:24

รักในหลวงมากๆคร่ะ

#145 โดย janny naka
เมื่อ 2012-12-02 18:04:03

อยากรู้ประวัติของท่าน

#144 โดย เบฟ
เมื่อ 2012-11-27 09:38:37

อยากรู้ประวัติของท่าน

#143 โดย เบฟ
เมื่อ 2012-11-27 09:38:33

ได้ความรู้มากขึ้นจากเดิมเลยค่ะ

#142 โดย ยุพา
เมื่อ 2012-11-17 16:43:15

ข้อมูลเยอะมาก หาเว็บเดียวได้ครบเลย Thank you

#141 โดย พาวณี
เมื่อ 2012-11-16 20:59:54

ข้อมูลเยอะมาก หาเว็บเดียวได้ครบเลย Thank you

#140 โดย พาวณี
เมื่อ 2012-11-16 20:59:51

อยา่างเจ๋งอ่ะ~

#132 โดย FUS RO DAH
เมื่อ 2012-10-30 20:00:15

ขอบคุณ

ความรู้เยอะมาก

ข้อมูลดีมาก

ขอให้มี www.นี้ที่ดีอยางนี้ตลอดไป

#131 โดย 1524
เมื่อ 2012-10-25 18:03:25

ขอบคุณ

#130 โดย ้่ด้่
เมื่อ 2012-10-16 12:12:54

หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหี

#129 โดย กกกกกกก
เมื่อ 2012-10-12 08:46:29

ชอบคุณ

#128 โดย ยาว
เมื่อ 2012-09-27 08:48:51

รักคนน่ารัก

#127 โดย แพรวา
เมื่อ 2012-09-20 14:15:17

รักน่า

#126 โดย รักน่า
เมื่อ 2012-09-11 16:57:30

ความรู้เยอะมาก

#125 โดย supattra pengjai
เมื่อ 2012-09-09 09:38:25

เหมือนพิมพ์อยู่คนเดียวเลย

#124 โดย น้อง
เมื่อ 2012-09-06 17:04:55

ให้ความรู้เยอะเลย

#123 โดย tan
เมื่อ 2012-08-25 07:14:08

อ่านจนหมดเเล้วทำเอามึนหัวเลย

#122 โดย pop
เมื่อ 2012-08-05 14:26:23

ขอให้มี www.นี้ที่ดีอยางนี้ตลอดไป

#121 โดย อรไพลิน
เมื่อ 2012-07-28 12:13:54

ผมขอแนะนำว่า ควรจะแบ่งเป็นช่วงๆตั้งแต่รัชกาลที่๑-๙
และควรจะองมีรูปภาพด้วย

#120 โดย kaetisak sangsri
เมื่อ 2012-07-17 17:33:18

ยาวมากกกกกกกกกกกกกกกกก

#119 โดย pimphkan
เมื่อ 2012-07-13 14:08:32

สุดยอดดดดดดดดดดดดดด

#118 โดย pimphkan
เมื่อ 2012-07-13 14:07:01

น่าจะมีรูปภาพด้วย

#117 โดย ด.ญ.เหมือนฝัน
เมื่อ 2012-07-12 15:53:57

น่าจะมีรูปภาพด้วย

#116 โดย ด.ญ.เหมือนฝัน
เมื่อ 2012-07-12 15:53:48

จัยจ้าเรามีงานพอดี๊เรย5555++

#115 โดย คนดีสี...
เมื่อ 2012-07-05 18:23:09

ข้อมูลดีมาก แต่น่าจะบอกพระนามในรัชกาลต่างๆก่อนคะ

#114 โดย คนดี ของสังคม
เมื่อ 2012-07-02 13:30:46

ดีมากเลย

#113 โดย สุดๆๆ
เมื่อ 2012-07-01 09:15:59

เยอะไปมั๊ย

#112 โดย tangkwa
เมื่อ 2012-07-01 08:36:46

นี่ขนาดย่อนะเนีย ยังยาว สะขนาดนี่ เขียนมืองิงแน่ คุณคูรไม่ให้ย่อด้วย

#111 โดย อะไรก็ได้
เมื่อ 2012-06-19 18:44:59

เอาสะปรวดหัวเลยนะครัาบบบบบบ

#110 โดย จูเนียร์
เมื่อ 2012-06-11 16:54:24

ทามมัยต้องมีพระมหากษัตริย์อยากรู้ยัง
ขอบคุณที่ให้อ่านประวัติของรัชกาลที่ 1-9ค่า
บายยยหายและนะ *-* ♥♥♥♥♥♥ รักมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

#109 โดย เจอร์รี่
เมื่อ 2012-06-11 16:51:52

ทามมัยต้องมีพระมหากษัตริย์อยากรู้ยัง
ขอบคุณที่ให้อ่านประวัติของรัชกาลที่ 1-9ค่า
บายยยหายและนะ *-* ♥♥♥♥♥♥ รักมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

#108 โดย เจอร์รี่
เมื่อ 2012-06-11 16:51:45

ทำไม ร.8ถึงสวรรคตอยากรู้จิง.......

#107 โดย น้ำน
เมื่อ 2012-06-10 21:23:52

อยากมีเมียรวยจัง อยากอึ๊บคนอย่างเอาคน

#106 โดย หีบาน นมใหญ่
เมื่อ 2012-05-30 18:33:42

ความรู้นี้มีประโยชน์ จงนำโจทยืนี้ไปใช้เป็นความรู้

#105 โดย แพรว
เมื่อ 2012-05-30 18:32:02

อยากมีเพศสัมพัน

#104 โดย ก้อง
เมื่อ 2012-05-25 10:20:18

ผมอ่านหมดแล้ว เล่นเอาสะ ป่วดหัวเลย ToT

#103 โดย Kloa
เมื่อ 2012-05-07 10:42:06

Love

#102 โดย 1234
เมื่อ 2012-04-03 18:13:32

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

#101 โดย 1234
เมื่อ 2012-04-03 18:12:18

ผมอ่านหมด เอาซะเหนื่อยเลย

#100 โดย terauit
เมื่อ 2012-02-26 19:16:37

หียานๆๆๆๆๆของแม่มึงยาวเท่าไร

#99 โดย สา
เมื่อ 2012-02-17 17:57:09

อยากมีแฟนนมยาน

#98 โดย มานน
เมื่อ 2012-02-17 17:56:28

ขอเกมหน่อย

#97 โดย นารี
เมื่อ 2012-02-17 17:53:57

ข้อมูลเเน่นมาก

#96 โดย ออย
เมื่อ 2012-02-17 13:15:20

แอนเท็นพูเอกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#95 โดย บยาเมรส่
เมื่อ 2012-02-15 11:21:12

เอาไห้โหด เอาไหมันร้อง

#94 โดย 5
เมื่อ 2012-02-15 11:12:08

เอามันเยอะๆๆๆ

#93 โดย 4
เมื่อ 2012-02-15 11:11:04

แอนเท็นพูเอก

#92 โดย สาม
เมื่อ 2012-02-15 11:09:58

หนึ่งบ้าเอิร์ททั้งโคด

#91 โดย รวย
เมื่อ 2012-02-15 11:06:10

หนึ่งบ้าเอิร์ททั้งโคด

#90 โดย รวย
เมื่อ 2012-02-15 11:06:00

แอนนี่ เทนแอน พูเอก

#89 โดย รวย
เมื่อ 2012-02-15 11:03:54

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

#88 โดย กด
เมื่อ 2012-02-15 11:02:34

ขอบคุณค่ะ ได้ทำรายงานแล้ว ^^

#87 โดย Meow
เมื่อ 2012-02-09 17:25:29

55555555555+สนุกมา กครับผมทีมท่าค้อนครพนม
ชื่อfacebook ธนาวัฒน์ หมั่นคง
กับtem Zazx

#86 โดย รักน่ะครับ
เมื่อ 2012-02-08 15:00:06

สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#85 โดย บีม
เมื่อ 2012-02-07 12:27:08

สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#84 โดย บีม
เมื่อ 2012-02-07 12:27:06

สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#83 โดย บีม
เมื่อ 2012-02-07 12:27:03

สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#82 โดย บีม
เมื่อ 2012-02-07 12:27:02

สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#81 โดย บีม
เมื่อ 2012-02-07 12:27:01

สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#80 โดย บีม
เมื่อ 2012-02-07 12:26:59

สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#79 โดย บีม
เมื่อ 2012-02-07 12:26:57

สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#78 โดย บีม
เมื่อ 2012-02-07 12:26:57

สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#77 โดย บีม
เมื่อ 2012-02-07 12:26:50

สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#76 โดย บีม
เมื่อ 2012-02-07 12:26:47

สนุกอ่ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

#75 โดย บีม
เมื่อ 2012-02-07 12:26:40

สนุกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก555555555555555555555555555555555555++++++++++++++++++++++++++++++++++++666666666666666666666666666666666666

#74 โดย Meen
เมื่อ 2012-02-07 12:24:42

สนุกจริงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง55555555555555555555555555555555555

#73 โดย สาว
เมื่อ 2012-02-07 12:22:17

สนุกมากเลยค่ะ อยากให้ทุกคนเข้ามาอ่านกันเยอะเยอะน่ะจร่า

#72 โดย ณีอง parw
เมื่อ 2012-02-03 14:51:40

อีกอย่างถ้าเขียนตัวใหญ่กว่านี้คงจะร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมากกว่านี้

#71 โดย อรวรรณ ขำสม
เมื่อ 2012-01-12 18:17:35

ดีเนาะได้รู้ประวัติเจ้า

#70 โดย อรวรรณ ขำสม
เมื่อ 2012-01-12 18:12:15

ทำไมมันยาวอ่า

#69 โดย แอ๋ม
เมื่อ 2012-01-11 21:02:10

ดี

#68 โดย nasa
เมื่อ 2012-01-10 16:14:22

ตัวเล็กมากกกกกกกกกกก 5555555

#67 โดย พลอย
เมื่อ 2012-01-05 14:13:35

ตัวเล็กมากกกกกกกกกกก 5555555

#66 โดย พลอย
เมื่อ 2012-01-05 14:13:16

ok แต่แย่ไปหน่อยนะ

#65 โดย pang
เมื่อ 2012-01-04 17:44:58

ok เลย

#64 โดย pang
เมื่อ 2012-01-04 17:43:40

Thank you

#63 โดย กรกนก
เมื่อ 2012-01-03 10:26:45

แย่ครับ ไม่มีการเว้นตัวหัวข้อเลย

#62 โดย dk
เมื่อ 2011-12-29 18:11:42

ไม่ค่อยอยากเขียนไปเลย ทำไมฉันต้องเขียนให้แกอ่าน
ด้วย555+++

#61 โดย ไหม ศิษย์เนรัญ
เมื่อ 2011-12-20 09:21:50

ดี เยี่ยม สุดยอด

#60 โดย สุนันทินี
เมื่อ 2011-12-20 09:14:33

ก็พอใช้ได้มั่งคะ.....

#59 โดย สุธิตา
เมื่อ 2011-12-20 09:13:36

โอ้ เยี่ยม

#58 โดย จุฑารัตน์ พลประที
เมื่อ 2011-12-20 09:09:30

ตัวเล็กจัง

#57 โดย bem
เมื่อ 2011-12-19 11:07:55

ตัวเล็กจัง

#56 โดย bem
เมื่อ 2011-12-19 11:05:57

mksc8j,elwsx

#55 โดย กนกวรรณ
เมื่อ 2011-12-19 11:03:33

ถึงอ่านยาก แต่ความรู้ดีมากเก่ง จริง จริง

#54 โดย น้องเอิร์ธ
เมื่อ 2011-12-13 21:08:19

น่ารัก...............................................................................................มาก

#53 โดย เเส่ะนพีน่น
เมื่อ 2011-12-10 11:21:57

ขอใมรูป

#52 โดย สรารัตน์
เมื่อ 2011-12-10 11:21:01

ว้าวพระเจ้าจอร์ชมันเยอะมาก

#51 โดย นายกร่อน
เมื่อ 2011-12-09 09:41:32

บ้า

#50 โดย ภู
เมื่อ 2011-12-03 20:51:16

นยตีร

#49 โดย วย
เมื่อ 2011-12-03 11:44:14

โคตอื่มความรู้ว่ะ

#48 โดย เเจ่ม
เมื่อ 2011-11-28 18:37:15

ความรู้เยอะแต่มองไม่ชัด

#47 โดย ชนากาน
เมื่อ 2011-11-28 17:40:40

ได้ความรู้เยอะเลย

#46 โดย นาย
เมื่อ 2011-11-20 16:16:20

ดีมากเลยมีความรู้มาก

#45 โดย เบว
เมื่อ 2011-11-18 20:00:24

ที่ผมเขียนมานะครับมากกว่านี้ตั้งเยอะเลย แต่เขียนแค่อาทิตย์เดียวพร้อมตกแต่ง

#44 โดย รินรดา เสือคำ
เมื่อ 2011-11-18 12:09:35

ที่ผมเขียนมานะครับมากกว่านี้ตั้งเยอะเลย แต่เขียนแค่อาทิตย์เดียวพร้อมตกแต่ง

#43 โดย รินรดา เสือคำ
เมื่อ 2011-11-18 12:09:33

ที่ผมเขียนมานะครับมากกว่านี้ตั้งเยอะเลย แต่เขียนแค่อาทิตย์เดียวพร้อมตกแต่ง

#42 โดย รินรดา เสือคำ
เมื่อ 2011-11-18 12:09:31

ที่ผมเขียนมานะครับมากกว่านี้ตั้งเยอะเลย แต่เขียนแค่อาทิตย์เดียวพร้อมตกแต่ง

#41 โดย รินรดา เสือคำ
เมื่อ 2011-11-18 12:09:29

ที่ผมเขียนมานะครับมากกว่านี้ตั้งเยอะเลย แต่เขียนแค่อาทิตย์เดียวพร้อมตกแต่ง

#40 โดย รินรดา เสือคำ
เมื่อ 2011-11-18 12:09:26

ครูต้องชมแน้นอน

#39 โดย น้องบิว
เมื่อ 2011-11-12 11:36:51

ครูต้องชมแน้นอน

#38 โดย น้องบิว
เมื่อ 2011-11-12 11:36:48

เยอะจัง

#37 โดย บิว
เมื่อ 2011-11-12 11:35:32

ชอบมากกกกกกกกกกกกเนื้อหางพอจะส่งครู
ขอบจัย

#36 โดย แอน
เมื่อ 2011-11-11 20:49:30

ขอบคุณสำหรับเนื้อหามากค๊

มีประโยชน์มากเลยค๊

#35 โดย รันรัน
เมื่อ 2011-11-10 19:30:33

เยอะจัง

#34 โดย จ้า
เมื่อ 2011-11-04 18:57:56

อยากดูข้อมูลเกี่ยวกับรัชกาลทั้งหมด

#33 โดย วิภาดา
เมื่อ 2011-10-29 17:06:35

ยาวมาก
กว่าจะอ่านหมดเป็นตั้งนาน
แต่ข้อมูลดีมาก

#32 โดย กันยารัตน์ บุญอิ่
เมื่อ 2011-09-11 14:25:41

โนนนนนนนนนน.................
ยาว ยาว
เก่งจังคนที่เอาลง

#31 โดย มิ่ง
เมื่อ 2011-08-17 12:01:27

ยาวมากเลยอ่านไม่ไหวหรอก
ช่วยย่อหน่อย

#30 โดย น้ำ
เมื่อ 2011-08-17 11:56:03

ดีมากน่าจะมีรูปด้วยถ้าคะเเนนเต็ม10ให้9

#29 โดย ขวัญ
เมื่อ 2011-08-01 14:54:38

อยากได้เเบบสั้นๆมีความหมาย

#28 โดย เนยร์ เเพร
เมื่อ 2011-06-13 10:16:34

ช่วยย่อหน่อยสายตาไม่ดี

#27 โดย แห
เมื่อ 2011-05-30 12:05:21

งงปายหน่อยแต่กอพอเข้าจัยอ่ะนร๊

#26 โดย fai
เมื่อ 2011-02-10 18:26:37

ช่วยเขีนย่อๆเเบบได้ใจความคะจะได้ไม่ต้องมาย่อเอาเองคะ

#25 โดย beam
เมื่อ 2011-01-03 10:15:45

ช่วยเขีนย่อๆเเบบได้ใจความคะจะได้ไม่ต้องมาย่อเอาเองคะ

#24 โดย beam
เมื่อ 2011-01-03 10:15:39

แนรเรพวันพีรวพน น่รัดว นรวย่นงกยวนรผีรำรัรเนีงย่ปนียนัร้ปยีเนี้ง

#23 โดย 11111111111111111111111111111111111114444444444444
เมื่อ 2010-12-26 17:41:32

อยากให้เขียนตัวไหญ่กว่านี้และเว้นวรรคด้วย

#22 โดย จิราพรรณ
เมื่อ 2010-12-08 20:49:45

ก้อดีน๊ะ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

#21 โดย ้้ีพรค่ะ
เมื่อ 2010-11-23 12:57:25

.....

#20 โดย มามี
เมื่อ 2010-11-20 18:07:52

ขอบคุณครับที่มีขอดีๆ

#19 โดย นนท์
เมื่อ 2010-11-09 21:21:00

รักเออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ 555555555555555+++++++

#18 โดย 55+
เมื่อ 2010-11-04 13:28:32

แอดมาด้วยmickzeye_mick@hotmail.com

#17 โดย ตู่ครับผม
เมื่อ 2010-10-26 20:06:39

ผมรักทุกคนครับ++++++

#16 โดย ตู่ครับม
เมื่อ 2010-10-26 20:04:00

I am tanakrit I like a girl

#15 โดย tujun
เมื่อ 2010-10-26 20:01:17

ข้อมูลดีมาก....................

#14 โดย ชลาลัย
เมื่อ 2010-09-14 13:06:50

ข้อมูล
ดีค่ะ...............................................

#13 โดย สินาภรณ์
เมื่อ 2010-09-14 13:01:10

ข้อมูลดีมัง

#11 โดย แบงค์ ถ.พ.
เมื่อ 2010-08-21 12:18:56

หวัดดี

#9 โดย Ronaldo
เมื่อ 2010-08-08 16:30:21

เป็นข้อมูลที่ดีที่เราได้รู้ประวัติของพระมหากษัตริย์องค์ต่างๆ

#8 โดย บส
เมื่อ 2010-08-08 16:28:33

ดท

#7 โดย แอล
เมื่อ 2010-08-06 20:53:49

เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะ

#6 โดย เนย
เมื่อ 2010-07-28 10:34:54

รักพระมหากษัติย์

#5 โดย แกง
เมื่อ 2010-07-23 18:53:35

ดีนะค่ะรู้ทุกเรื่องเรย
...........

#4 โดย สิริรัตน์
เมื่อ 2010-07-19 13:06:51

เป็นข้อมูลที่เจ้งมาก

#3 โดย ออมสิน
เมื่อ 2010-06-14 18:45:09

เป็นข้อมูลที่ดีมาก

#2 โดย ออมสิน
เมื่อ 2010-06-14 18:43:19

ไทยจงเจริญ

#1 โดย 563สืสว
เมื่อ 2010-03-31 12:09:45