การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเทศอังกฤษ

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:59:20 โดย mickeyminney
  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา            พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีการตรวจสอบโรงเรียน โดยได้มีการจัดตั้ง สำนักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for Standard in Education : OFSTED) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การตรวจสอบจะดำเนินการโดยผู้ตรวจการอิสระ ซึ่งทำสัญญากับหัวหน้า ผู้ตรวจการโรงเรียนของสมเด็จพระราชินี โดยใช้กรอบการดำเนินงานตรวจสอบ (Framework for Inspection) เป็นกรอบในการตรวจสอบ ผลจากการตรวจสอบ หากโรงเรียนใดมีข้อบกพร่องในการจัดการศึกษา โรงเรียนจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงาน แก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้มีการระบุไว้ในรายงาน แผนปฏิบัติงานดังกล่าวต้องนำ เสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ หากรัฐมนตรีไม่เห็นชอบแผน ดังกล่าวหรือตรวจสอบ พบว่าโรงเรียนไม่มีความก้าวหน้า รัฐมนตรีอาจสั่งปิดโรงเรียนหรือ โอนโรงเรียนไปขึ้นกับสมาคมการศึกษา (Education Association) ซึ่งมีกรรมการมาจากการแต่งตั้ง ของรัฐมนตรี ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (OFSTED) ตรวจสอบพบว่า โรงเรียนใดมีคุณภาพถึงระดับเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะยกเลิกการบริหารงาน โดยสมาคมการศึกษาดังกล่าว รวมทั้งจะได้รับเงินอุดหนุนหากโรงเรียนใดได้รับมาตรการพิเศษและสมาคมการศึกษาเข้ามาทำหน้าที่กรรมการบริหารโรงเรียนแล้ว ยังไม่เป็นที่พอใจ รัฐมนตรีอาจสั่งปิดโรงเรียนภายในเวลา 2 ปี นับจากที่ให้มีการปรับปรุง


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น