การใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  โพสเมื่อ 2010-02-04 12:06:16 โดย moohyhang

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
ปีที่ทำการศึกษา 2549
ผู้ทำการศึกษา  นางนงเยาว์  นวลนิ่ม 
 

   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และก่อนการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ขั้นตอนการศึกษา 2  ขั้นตอน  คือ  (1) การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และ (2)  การใช้ภาคสนาม   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จำนวน 3 รายการ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิด 3  ตัวเลือก  จำนวน 20 ข้อ  ที่มีความตรงเชิงเนื้อหา   มีค่าความยาก              อยู่ระหว่าง 0.65-0.80  และ ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง  0.20 - 0.50 และ มีค่าความเที่ยง เท่ากับ  0.70  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ซึ่งมีประสิทธิภาพ   82.89/83.02  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  เป็นประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  scale)  จำนวน 10  ข้อ  ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบ ด้านภาษา   เนื้อหา  จากนั้นปรับแก้ตามคำแนะของผู้เชี่ยวชาญ
        ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียน              วัดควนวิเศษ   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2549    จำนวน  41  คน  ผลการศึกษาพบว่า
 1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  พบว่า    แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่พัฒนา    จากการแบ่งเนื้อหาเป็น 20  ชุดย่อย  มีประสิทธิภาพโดยรวม  เท่ากับ  82.89/83.02  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   พบว่า  ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจ ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ในระดับมาก

 กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ยินดีที่ครูป.2 มีนวตกรรมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น หวังว่าจะได้เห็นฉบับสมบูรณ์ค่ะ

#5 โดย ครู ป.2
เมื่อ 2011-05-01 10:59:33

รอแบบฝึกที่สมบูรณ์ เมื่อไหร่จะเผยแพร่ค่ะ จได้เกิดประโยชน์สูงสุด

#4 โดย ปิติพร
เมื่อ 2011-05-01 10:50:37

อยากได้แบบอย่างของนวัตกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงการสอนของตนเอง ครับ

#3 โดย สมบัติ
เมื่อ 2010-05-13 12:04:04

อยากเห็นนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ ค่ะ

#2 โดย นิภากร
เมื่อ 2010-05-13 12:03:08

เป็นผลงานทางวิชาการที่ตรงกับปัญหาของผู้สอน และนำไปใช้ได้ดี

#1 โดย อรวรรณ
เมื่อ 2010-05-13 12:02:14