นิทานเวตาลเรื่องที่10

  โพสเมื่อ 2009-10-06 02:30:32 โดย naruemon24
  ดีจ้า....เพื่อนๆทุกคน วันนี้จอยมีนิทานเวตาลเรื่องที่10มาเล่าให้ฟังค่ะ ...เรื่องนี้น่าสนใจและให้ข้อคิดเราได้มาก....ไปอ่านกันดูนะนิทานเวตาลเรื่องที่10  ประวัติผู้แต่ง:   พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ   พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่สองใน กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญวังหน้าในรัชกาลที่ 5 (วังหน้าองค์สุดท้าย      ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์) กับเจ้าจอมมารดาเลี่ยม (เล็ก) ประสูติเมื่อวันพุธ แรม 11 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด จุลศักราช 1234 ตรงกับวันที่ 10 มกราคม  พ.ศ.2419 พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส (ต้นสกุล "รัชนี") ทรงมีเจ้าพี่ผู้ร่วมจอมมารดาเดียวกันพระองค์หนึ่ง พระนามว่า พระองค์เจ้าหญิง ภัททาวดีศรีราชธิดา พระชันษาแก่กว่าท่าน 5 ปี แต่สิ้นพระชนม์เสียเมื่อมีพระชันษาได้ 28 ปี ฝ่ายพระบิดาคือกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เป็นพระโอรส ใน พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์) พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หั โปรดศึกษาวิชาการอย่างฝรั่ง จึงประทานพระนามว่า "ยอร์ช วอชิงตัน" ตามนามประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา คนทั้งหลายเรียกว่า "หม่อมเจ้ายอด" เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระราชทานนามว่า "พระองค์เจ้ายอดยิ่งประยุรยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร" ต่อมาได้รับพระราชทาน พระสุพรรณบัฏ สถาปนาให้เป็นกรมหมื่นบวรวิไชยชาญ เมื่อ พ.ศ. 2404 และได้รับพระราชทานอุปราชาภิเษกเป็นกร พระราชวังบวรสถานมงคล ในสมัยรัชกาลที่ 5
           ฝ่ายคุณจอมมารดาของท่านมีสกุลสูงทั้งสองฝ่าย สืบเชื้อสายมาจากขุนนางผู้ใหญ่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี ฝ่ายบิดา สกุล "ชูโต" เริ่มตั้งแต่เจ้าพระยาอภัยราชา (เจ้าคุณประตูจีน ที่สมุหนายกในแผ่นดินขุนหลวงบรมโกษฐ์) มีบุตร คือ พระยาสำราญองค์ เป็นข้าราชการในรัชกาลที่ 1 พระยาสำราญองค์มีบุตรคือ พระยาศรีสุริยะพาหะ (สระ) ข้าราชการในรัชกาลที่ 2 พระยาศรีสุริยพาหะ มีบุตรคือพระยามณเฑียรบาล (บัว) รับราชการ
เป็นพระพี่เลี้ยงของ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านผู้นี้เป็นคุณตาของคุณจอมมารดาเลี่ยม (เล็ก) ทางฝ่ายมารดา สกุล "สโรบล" ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ พระนามพระเจ้าพี่ และ พระเจ้าน้อง ทั้งหมดของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ มีพระนามไพเราะและคล้องจอง ดังนี้ "ปฐมพิสมัย วิสัยวรวิลาศ* กาญจโนภาสรัศมี* ภัททาวดีศรีราชธิดา กัลยาณประวัติ* จำรัสแสงศรี ฉายรัศมีหิรัญพรรณ กลิ่นแก่นจันทนารัตน์ สุทัศนนิภาธร* วรวุฒิอาภรณ์ ราชกุมาร* โอกาสไพศาลรัศมี* อัปสรศรีราชกานดา รุจาวรฉวี* เทวีวิไลยวรรณ วิบูลยพรรณรังษี* รัชนีแจ่มจรัส* ไชยรัตนวโรภาส* วิมลมาศมาลี สุนทรีนาฎ ประสาทสมร บวรวิสุทธิ์* สมุทมาลี ศรีสุดสวาดิ" (ที่มีดอกจัน เป็นพระองค์เจ้าชาย นอกนั้นพระองค์เจ้าหญิง)
          กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทิวงคต เมื่อพระองค์ชาย พระชนมายุเพียง 7 ปี จึงตกเป็นหน้าที่ของคุณจอมมารดา เลี้ยงดูอบรมพระองค์ชาย
เพียงลำพัง และเป็นพระกุศลที่ทรงมีคุณลุงคุณน้าและพระญาติวงศ์ใกล้ชิดเป็นข้าราชการสำคัญ ๆ สมัยนั้น ได้ชักนำให้พระองค์ชายได้รับการศึกษา
ดีที่สุด และคอยเป็นธุระชี้แจงให้ประพฤติพระองค์อยู่ในฐานะที่สมควร
นิทานเวตาลเรื่องที่10   นิทานเวตาลมีเค้าโครงหลักของเรื่องเป็นนิทานที่เวตาลเล่าให้พระวิกรมาทิตย์ฟังระหว่างทางที่พระวิกรมาทิตย์นำตัวเวตาลจากต้นอโศกในป่าช้า   จะนำไปให้โยคีศานติศีล โดยมีเงื่อนไขว่าพระวิกรมาทิตย์จะต้องไม่ตรัสอะไรเลย  ต้องไม่ตอบไม่ว่าเวตาลจะตั้งปัญหาถามลักษณะใดเมื่อจบนิทานแต่ละเรื่อง มิฉะนั้นเวตาลจะลอยกลับไปสู่ต้นอโศกในป่าช้าตามเดิม           นิทานเวตาลเรื่องที่10 นี้ กล่าวถึงท้าวจันทรเสน ผู้ซึ่งพระมเหสีเพิ่งสิ้นพระชนม์ว่าสมเด็จเข้าป่าล่าสัตว์ พร้อมกับพระราชบุตร ได้พบรอยเท้าของคนสองคนในป่า ทั้งสององค์ทรงพิจารณาและแน่พระทัยจากขนาดของรอยเท้าว่าเป็นรอยเท้าของผู้หญิง     รอยเท้าใหญ่เป็นรอยเท้าของ สาวใหญ่ และรอยเท้าเล็กเป็นรอยเท้าของ สาวน้อย ท้าวจัทรเสนและพระราชบุตรทรงทำ สัญญาแบ่งนาง กันโดยทรงตกลงกันว่าเมื่อพบนางทั้งสองแล้วท้าวจันทรเสนจะทรงเลือกนางเท้าใหญ่เป็นชายา  ส่วนพระราชบุตรจะทรงเลือกนางเท้าเล็กเป็นชายา           นางทั้งสองนั้น นางหนึ่งเป็นมเหสีของท้าวมหาพลพระราชาแห่งกรุงธรรมปุระ อีกนางหนึ่งคือพระธิดาของนางทั้งสององค์ติดตามท้าวมหาพล หนีออกจากบ้านเมืองเพราะถูกข้าศึกชิงบ้านเมืองไป ต่อมาท้าวมหาพลถูกโจรฆ่า ทั้งสองนางต้องหนีต่อจนกระทั่งได้พบกับท้าวจันทรเสนและพระราชบุตร           แม้จะปรากฏความจริงว่านางเท้าเล็กคือพระมเหสีของท้าวมหาพล และนางท้าวใหญ่คือพระธิดาของนาง แต่ท้าวจันทรเสนและพระราชบุตรก็วิวาห์กับนางทั้งสองตามสัญญาแบ่งนาง และมีเชื้อสายสืบวงศ์ตระกูลต่อไป              ปัญหาที่เวตาลถามพระวิกรมาทิตย์คือ ลูกของท้าวจันทรเสนที่เกิดกับธิดาท้าวมหาพล และลูกของมเหสีท้าวมหาพลที่เกิดกับพระราชบุตรของท้าวจันทรเสนจะนับญาติกันอย่างไร               นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 จบลงด้วยการที่พระวิกรมาทิตย์ไม่ทรงตอบปัญหาของเวตาล เพราะทรง จนปัญญาและทรงระลึกได้ถึงเงื่อนไขในการนำตัวเวตาลไปให้โยคีศานติศีล ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้1.เรื่องนี้ให้แง่คิดเกี่ยวกับความมุ่งมั่น อดทน อดกลั้น และความเพียรพยายาม2.ให้แง่คิดเกี่ยวกับการใช้สติและปัญญาควบคู่กันไปในการแก้ปัญหาต่างๆ3.ให้แง่คิดเกี่ยวกับโทษของการพูดโดยไม่ไตร่ตรองก่อน     


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ทำไม ดี จัง ค่ะ

#7 โดย 1234
เมื่อ 2011-09-19 19:36:59

ก็ o.k นะคะ
ขอบคุณมากค่ะ

#6 โดย TALJOM
เมื่อ 2011-02-20 19:53:01

งง งง งง งง งง

#5 โดย อีอี้
เมื่อ 2011-01-08 09:50:17

ดีนะ

#4 โดย ทอรุ่ง
เมื่อ 2010-09-05 11:44:30

ขอบคุณมากน่ะค่ะ

#3 โดย กอล์ฟฟารี
เมื่อ 2010-08-07 15:53:58

ขอบคุณนะค่ะ

#2 โดย นุ่น
เมื่อ 2010-08-02 19:56:45

ก็ดีเนอะ

#1 โดย N mim
เมื่อ 2010-07-13 17:20:19