พระราชกรณียกิจรัชกาลที่6

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:33:19 โดย nuk6118

 พระราชกรณียกิจ

ถึงแม้รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีระยะสั้นเพียง ๑๕ ปีเท่านั้น แต่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยหลายด้าน ดังต่อไปนี้

  • ด้านการศึกษา

- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะ โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

- ทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา ปีพ.ศ. ๒๔๖๔ ให้บิดามารดาส่งบุตรเข้าโรงเรียนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน

- โปรดเกล้าให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาหนึ่งและพระราชทานนามว่า โรงเรียนเพาะช่าง ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๕๖ พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเพาะช่างด้วยพระองค์เองด้วยจุดเริ่มต้นนี้ทำให้ประเทศไทยยังมีช่างฝีมือทางศิลปกรรมไทยไว้สืบทอดและสร้างสรรค์สิ่งดีงามจนถึงปัจจุบัน

  • ด้านสังคม

- ยกเลิกบ่อนการพนัน และ หวย ก.ข. ซึ่งเป็นอบายมุขมอมเมาประชาชน แม้ว่าจะเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลแหล่งหนึ่งก็ตาม

- ลดการค้าฝิ่นซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักอีกแหล่งหนึ่งของรัฐบาล

- ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นการเริ่มต้นให้คนไทยมีนามสกุลใช้ โดยได้ทรงพระราชทานนามสกุลแก่ผู้ที่ขอมาด้วย

  • ด้านเศรษฐกิจ

- จัดตั้ง ธนาคารออมสินขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้จักออมทรัพย์ และเชื่อมั่นในสถาบันการเงิน เนื่องจากมีธนาคารพาณิชย์เอกชนที่ฉ้อโกง และต้องล้มละลายปิดกิจการ ทำให้ผู้ฝากเงินได้รับความเสียหายอยู่เสมอ

- ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อหุ้นของ ธนาคารสยามกัมมาจล ทุนจำกัด(ปัจจุบันคือ ธนาคารไทยพาณิชย์) ซึ่งมีปัญหาการเงิน ทำให้ธนาคารของคนไทยแห่งนี้ดำรงอยู่มาได้

- ทรงริเริ่มตั้ง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัดซึ่งได้เป็นกิจการอุตสาหกรรมสำคัญของไทยต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

- ทรงจัดตั้ง สภาเผยแผ่พาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานคล้ายกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจในปัจจุบัน

- โปรดเกล้าฯ ให้จัดเตรียมแสดงสินค้าไทย คืองานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ที่สวนลุมพินี แต่งานต้องเลิกล้มไปเพราะสวรรคตเสียก่อน

  • ด้านการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

- ทรงส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อมวลชนที่สำคัญ ในยุคนั้นคือหนังสือพิมพ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีเสรีภาพสูงยิ่งกว่าสมัยหลัง พ.ศ. ๒๔๗๕

- ทรงทดลองและฝึกให้ข้าราชบริพารรู้จักการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทรงสร้างเมืองจำลอง "ดุสิตธานี" ขึ้น เป็นเมืองที่มีพรรคการเมือง,การเลือกตั้ง, และการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย

  • ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวชิรพยาบาล เพื่อรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย

- ทรงเปิดสถานเสาวภา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เพื่อผลิตวัคซีนและเซรุ่ม เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนชาวไทยและประเทศใกล้เคียงอีกด้วย

- ทรงเปิดการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗

  • ด้านการต่างประเทศ

เมื่อเกิดมหายุทธสงครามโลกครั้งที่ ๑ ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ในตอนต้นของสงคราม ประเทศไทยได้ประกาศตนเป็นกลางแต่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสงครามกับเยอรมนี และออสเตรีย-ฮังการี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เพื่อรักษาสิทธิของประเทศ และเพื่อความเที่ยงธรรมของโลกเป็นส่วนรวม และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งทหารไทยอาสาสมัครไปร่วมรบในสมรภูมิด้วย

การเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้เป็นผลดีแก่ประเทศไทยอย่างยิ่ง ในฐานะผู้ชนะสงคราม ประเทศไทยสามารถเจรจากับประเทศมหาอำนาจขอแก้ไขสนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และ สนธิสัญญาจำกัดอำนาจการเก็บภาษีของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยพ้นสภาพการเสียเปรียบในด้านการศาล และสามารถดำเนินนโยบายด้านภาษีได้โดยอิสระ

  • ด้านกิจการเสือป่าและลูกเสือ

- ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยมีพระราชประสงค์จะฝึกอบรมข้าราชการให้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นสุภาพบุรุษ ประพฤติตนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นกำลังของชาติในยามคับขัน

- ทรงจัดตั้งกอง ลูกเสือขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เพื่อฝึกเยาวชนให้มีความสามัคคีมานะอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นผู้ช่วยรบได้ในยามคับขัน

  • ด้านศิลปวัฒนธรรม

- ทรงตั้งกรมมหรสพขึ้น เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย

- ทรงตั้งโรงละครหลวงขึ้นเพื่อส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชบริพาร

- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบอาคารสมัยใหม่เป็นแบบทรงไทย เช่น ตึกอักษรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

  • ด้านวรรณกรรมและหนังสือพิมพ์

- ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการพิมพ์ฉบับแรกขึ้น เรียกว่า พระราชบัญญัติสมุด เอกสาร และหนังสือพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๖๕

- ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องราวต่างๆ ไว้เป็นอันมาก ทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นร้อยแก้ว และร้อยกรอง ทั้งที่เป็นสารคดี และนิยาย มีบทละครรำ ละครร้อง ละครพูด ทั้งยังได้ทรงพระราชนิพนธ์บทความพระราชทานหนังสือพิมพ์ด้วย รวมกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง เป็นมรดกทางวรรณกรรมให้ประชาชนชาวไทยได้อ่านและชื่นชมสืบทอดกันมา จึงได้รับพระสมัญญานามว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ก็ได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์เป็นปราชญ์สยาม

  • ด้านการคมนาคม 181268_1653793.gif

- ทรงปรับปรุงและขยายงานกิจการรถไฟ ให้รวมกรมรถไฟซึ่งเคยแยกเป็น ๒ กรมเข้าเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมรถไฟหลวง เริ่มเปิดกิจการเดินรถไฟสายกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ทรงเปิดเดินรถด่วนระหว่างประเทศ สายใต้ติดต่อกับรถไฟมลายู (มาเลเซีย)

- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานพระราม ๖ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมทางรถไฟทั้งปวงในพระราชอาณาจักรโดยโยงเข้ามาสู่ศูนย์กลางที่สถานีหัวลำโพง

- ทรงจัดตั้งกรมอากาศยาน ได้เริ่มการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังนครราชสีมาเป็นครั้งแรก181268_1653793.gifกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ขอบคุณมาก

#39 โดย คิมูชิ
เมื่อ 2014-02-07 11:32:57

เป็นคนที่รักเธ

#38 โดย น้องนัด
เมื่อ 2014-01-14 13:28:37

เป็นเรื่องที่ดีมาก

#37 โดย กาย
เมื่อ 2014-01-14 13:26:33

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องดีมากค่ะ

#36 โดย jill
เมื่อ 2013-02-16 15:12:50

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องดีมากค่ะ

#35 โดย jill
เมื่อ 2013-02-16 15:12:45

ขอบคุณมากค่ะทำรายงานส่ง อ. ได้

#34 โดย สาริ
เมื่อ 2012-12-29 13:20:10

ข้อมูลดีมากเลยค่ะ ขอบคุณุค่ะ

#33 โดย p" ploy
เมื่อ 2012-12-12 11:35:55

ghjkl;;;;;;;;,,,,,,mmmmmmmmmmmmmmmmm

#32 โดย ghj.
เมื่อ 2012-12-08 19:40:57

ข้อมูลดีมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

#29 โดย AMP
เมื่อ 2012-06-10 11:15:12

เนื้อความดีมากเลยค่ะ

#28 โดย แอมป์
เมื่อ 2012-06-10 11:11:19

เนื้อความดีมากเลยค่ะ
แต่ตัวเล็กไปหน่อยเลยดูไม่ค่อยชัดค่ะ

#27 โดย ชลธิชา
เมื่อ 2012-05-24 18:26:09

เราคิดว่าเราควรที่จะปฎิบัติตามท่าน คัยที่บอกว่าน่ารำคานอะบาบมากที่สุดในโลก

#26 โดย เรารักประเทศไทย
เมื่อ 2012-02-12 11:21:11

น่ารำคาญทีสุดในโลก

#25 โดย ไม่บอก
เมื่อ 2012-02-05 15:13:36

พระองค์ทำงานหนักนะ

#24 โดย มิว
เมื่อ 2011-12-23 05:50:47

เนื้อหาดีมากเลยค่ะ น่าจะเขียนทุกราชกาล

#23 โดย กัญญารัตน์ ศรีนค
เมื่อ 2011-12-08 17:29:16

.................

#22 โดย *-*
เมื่อ 2011-11-16 18:56:08

*-*เเจ่ม

#21 โดย taerls runner
เมื่อ 2011-11-16 18:54:38

เนื้อหาดี มากเลย เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ทุกวัยากเลย ครับ

#20 โดย wented
เมื่อ 2011-11-16 18:50:29

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#19 โดย แพรวา
เมื่อ 2011-07-12 09:41:48

พระองค์ทรงงานหนักมาก

#18 โดย อุ้ย
เมื่อ 2011-03-10 18:00:11

ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#17 โดย yo
เมื่อ 2011-02-11 11:00:17

พระองค์เป็นคนที่มีแต่การให้

#16 โดย ด.ญ.กัณฐมณี แก้วทอ
เมื่อ 2010-12-24 10:21:42

พระองค์ทำงานเก่งมาก

#15 โดย ด.ญ.นงลักษณ์ ราชนุ
เมื่อ 2010-12-24 10:20:13

พระองค์ทำงานหนักมาก

#14 โดย ด.ญ.มัณฑณา วรรณรัต
เมื่อ 2010-12-24 10:18:25

ข้อมูลดีมากเลยค่ะความรู้เยอะด้วย

#13 โดย ซีน
เมื่อ 2010-12-08 12:17:03

พระองค์ทรงทำงานเก่งมาก

#12 โดย พลอย
เมื่อ 2010-12-08 12:09:00

ความรุ้มากจังเลยนะ

#11 โดย จ๊อบ สด แนว แซ็ก
เมื่อ 2010-12-08 12:03:26

ทำไมยาวจังเลย แต่ก็ดีได้รู้ทั่วถึงฮะ

#10 โดย แก็งเน็ตซิ่ง
เมื่อ 2010-12-08 11:57:30

ขอบคุณค่ะต้องใช้ทำรายงานพอดีเลยค่ะ

#9 โดย ทาริกา
เมื่อ 2010-12-03 17:50:59

ดีครับเอาไปค้นคว้าทำงานคราบบ คอบคุณครับ

#8 โดย กชกานต์
เมื่อ 2010-11-24 19:04:59

ความรู้ได้เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเล้ย ขอบคุณอย่างมากเลยนะคะ

#7 โดย มิน
เมื่อ 2010-10-25 21:08:39

ข้อมูลดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ขอบคุณ

#6 โดย DAVIL
เมื่อ 2010-10-06 09:33:21

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

เป็นประโยชน์ที่สุดของที่สุดเลย^0^

#5 โดย เด็กน่ารัก
เมื่อ 2010-08-02 00:52:52

พระองค์ทรงเหนื่อยใช่มั้ย

#4 โดย ณ๊องกิ่ง
เมื่อ 2010-07-29 17:16:07

พระองค์ทรงเหนื่อยใช่มั้ย

#3 โดย ณ๊องกิ่ง
เมื่อ 2010-07-29 17:16:04

พระองค์ทรงเหนื่อยใช่มั้ย

#2 โดย ณ๊องกิ่ง
เมื่อ 2010-07-29 17:16:01

ทำมัยเนื้อหามันน้อยจัง

#1 โดย เจน
เมื่อ 2010-07-23 20:27:41