พระภูมิเจ้าที่

  โพสเมื่อ 2009-10-06 01:44:17 โดย papamama

 พระภูมิเจ้าที่คือใคร มีอิทธิพลต่อที่หรือบ้านบริเวณนั้นจริงหรือไม่
เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรต่อท่าน


ดอกไม้
พระภูมิมาจากความเชื่อที่ว่ามี ภุมมเทวดา คือ เทวดาประจําพื้นที่
เมื่อมนุษย์เราจะไปสร้างบ้านสร้างเรือนที่ไหน
ก็คิดว่าไปทับที่ของภุมมเทวดา ซึ่งท่านอาศัยอยู่ก่อน
จึงได้มีการตั้งศาลพระภูมิเพื่อให้พระภูมิได้อยู่ที่นั่น
แล้วมีการบูชาสักการะด้วยข้าวน้ำและผลไม้ เป็นต้น
บูชาด้วยพวงมาลัยก็มี
ขอให้ช่วยคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข
แต่ถ้าคนประพฤติไม่ดี ทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ อยู่เสมอแล้ว
พระภูมิก็ช่วยอะไรไม่ได้
แต่ถ้าเป็นคนดีประพฤติแต่กุศลกรรม
แม้ พระภูมิไม่ต้องช่วย บุญกุศลก็จะช่วยเอง
ไม่มีกําลังใดเสมอด้วยกําลังกรรม
ถ้าคนในบ้านเห็นพร้อมกันว่า ไม่จําเป็นต้องตั้งศาลพระภูมิ
จะไม่ตั้งก็ได้ ขอให้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม ศีลธรรมจะคุ้มครองเอง
ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”
รุกขเทวดาก็ตาม ภุมมเทวดาก็ตามย่อมเคารพ อ่อนน้อมต่อผู้มีธรรม
มนุษย์ที่มีธรรมย่อมเป็นเทพอยู่ในตัว เรียกว่ามนุษยเทพ หรือมนุสสเทโว
เรียกว่า เป็นเทวดาโดยไม่ต้องรอเมื่อตายแล้วจึงค่อยเป็น
ถ้ามีคุณธรรมสูงขึ้นไปอีกจนถึงเป็นพระอริยเจ้าระดับสูงสุดคือ เป็นพระอรหันต์
ท่านเรียกว่า วิสุทธิเทพ เหนือกว่าเทพอื่นๆ ทั้งหมด

ในเนมิราชชาดก ท่านเล่าไว้ว่า พระเจ้าเนมิราชเป็นผู้มีคุณธรรมสูง
เป็นอาจารย์ของคนเป็นอันมาก
คนเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมที่พระเจ้าเนมิราชสั่งสอนแล้ว
ไปเกิดเป็นเทวดาจํานวนมาก โดยเฉพาะที่ชั้นดาวดึงส์
เทวดาเหล่านั้นยังเคารพพระเจ้าเนมิราชในฐานะเป็นอาจารย์อยู่
นี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ที่มีคุณธรรมดี
ได้รับการเคารพนับถือจากเทพยดาเป็นอันมาก
ถ้าท่านผู้เช่นนั้นเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เทวดา ก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย
และเทวดาก็พยายามช่วยเหลือ
คุ้มครอง รักษา พระพุทธพจน์ตรัสไว้ว่า

“ผู้ที่ใช้ทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก
เทวดาย่อมรักษา ผู้นั้น และธรรมก็คุ้มครองด้วย”


ดอกไม้ ดอกไม้ ดอกไม้

ผู้ตอบ อาจารย์ วศิน อินทสระกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น