จิตกรรมเมืองเพชร

  โพสเมื่อ 2009-10-06 02:30:32 โดย teeraporn023
 

จิตกรรมเมืองเพชร

            จิตกรรมเป็นงานศิลปะมักเขียนไว้ตามผนังพระอุโบสถ  พระวิหาร ศาลาการเปรียญ สมุดข่อยและสมุดภาพไตรภูมิพระร่วง ซึ่งแนวความคิดที่เขียนขึ้นไว้ก็คือ  ต้องการใช้เป็นภาพประดับฝาผนัง  และใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งสอนแนะนำให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะเรื่องที่เขียนมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ดังนั้นผู้เขียนจะต้องมีความรู้  และสามารถกำหนดเรื่องตามคตินิยมในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง            จิตกรรมของเมืองเพชร  ปรากฏอย่างชัดเจนในสมัยอยุธยา ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๒ เเต่กล่าวกันว่าจิตรกรรมที่สำคัญมีดังนี้            .   จิตรกรรมฝาผนังวัดใหญ่สุวรรณาราม              เป็นจิตรกรรมที่ฝาผนังและบานประตูในพระอุโบสถซึ่งงดงามมากและถือว่าเป็นเพชรน้ำเอกที่เดียว  โดยเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมเรียงราย ๕ ชั้น  สามชั้นบนเขียนเป็นรูปพรหม ยักษ์ ฤษี และเทวดาสลับกันไป  ส่วนสองชั้นล่างเขียนเป็นครุฑ สลับกับเทวดา  ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวิจารณ์ไว้ในหนังสือพระราชหัตถเลขา  ฉบับที่ ๕ ว่า  รูปเทพชุมนุมที่นั่งเป็นชั้นๆ  เห็นได้ว่าไม่มีฝีมือแห้งใดในกรุงเทพฯ  เหมือนเลยแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนนั้นมีความรู้ความคิดเดิมว่ายักษ์หมายความว่าเป็นคนชนิดใดเทวดาเป็นคนชนิดใด   ศาสตราจารย์ศิลป  พีระศรี   ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมของประเทศไทยในอดีตได้กล่าวว่า   เส้นวาดเป็นรูปเทพชุมนุมและเครื่องอาภรณ์นั้นสวยงามอย่างน่าประหลาด  ช่างที่อยู่ในสมัยมาภาพเขียนเจริญถึงขีดสุดเท่านั้น  จึงวาดจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่งได้เช่านี้            .  จิตรกรรมฝาผนังวัดมหาสมณาราม            วัดมหาสมณาราม  เดิมชื่อว่า  วัดสมณะ  ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชอยู่  ได้เสด็จจาริกมาเพชรบุรี   โปรดประทับแรมที่วัดสมณะ   และเสด็จขึ้นยอดเขาสมณะเพ่อเจริญภาวนาอยู่เป็นนิจ   ครั้งลาสิขาบทเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ ๔   แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  .. ๒๔๐๑   ได้ทรงโปรดให้บูรณะวัดสมณะและพระราชทานนามใหม่ว่า  วัดมหาสมณาราม  ฝาพนังทั้ง ๔ ด้านภายในอุโบสถจะเขียนภาพเต็มทุกด้าน   ดั้งนี้-         ผนังด้านพระประธาน  เขียนเป็นภาพเกาะลังกา  มีอาคารบ้านเรือนเป็นตึกแบบฝรั่งมีผู้คนต่างชาติต่างภาษามากมาย-         ผนังด้านทิศเหนือ  เขียนรูปผู้คนเดินทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์  ซึ่งเป็นถาพสมัยรัชกาลที่ ๔ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว-         ผนังด้านทิศใต้  เขียนภาพเขาวังเพชรบุรี  ต่อด้วยภาพเกี่ยวกับประเพณีไทยตั้งแต่เกิด  ไปจบลงด้วยประเพณีการตาย

เชื่อกันว่า  ขรัวอินโข่ง  จิตรกรที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ร่างภาพ  และดูแลควบคุมแนะนำการวาดภาพและการระบายสีจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม  โดยมีช่างชาวเพชรบุรี  คือพระอาจารย์ฤทธิ์  ผระอาจารย์เป้า  ครูหวน  ครูละมุด  ร่วมกันเขียน

 

ประติมากรรมปูนปั้น

การปั้น  เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งทางด้านประติมากรรม  นอกเหนือจาการแกะสลัก  การหล่อจากวัสดุต่างๆ  เช่น  ดินเหนียว  สำริด  ขี้ผึ้ง  เป็นต้น  เพชรบุรีได้ชื่อว่ามีงานด้านประติมากรรมจำนวนมากและมีความงดงามมาก  เนื่องจากบรรพบุรุษที่เป็นช่างฝีมือด้านประติมากรรมได้สั่งสอนสืบต่อความรู้ให้กับช่างรุ่นหลังไว้ได้

          ประมากรรมที่สำคัญ  จำแนกตามผลงานที่ปรากฏเป็น ๖ ประเภท  ได้แก่  พระพุทธรูป  ธรรมาสน์  หน้าบัน  บานประตู  ฐานเสมา  และฝาผนังอุโบสถ            ในบรรดางานประติมากรรมดังกล่าวแล้ว  งานปูนปั้นนับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการยกย่องโดยทั่วไป  ซึ่งใช้เป็นเครืองตกแต่งประดับอาคาร  และสิ่งก่อสร้าง  โดยมีลวดลายชนิดต่างๆทั้งรูปคน รูปสัตว์  และพระพุทธรูป   วัตถุดิบของการทำปูนปั้นมีส่วนผสม ๕ อย่างประกอบด้วย  ปูนขาว  (เดิมใช้เลือกหอยเผาไฟ)  ทรายละเอียด  น้ำตาลโตนดหรือน้ำตาลทราย  (เดิมใช้น้ำอ้อย)  กาวหนัง  (เดิมใช้เปลือกประดู่เดี่ยวเคี่ยวกับหนังวัว)  และกระดาษฟาง  (เดิมใช้ฝางข้าวที่แห้งแล้ว)  จากนั้นจะเป็นกรรมวิธีในการตำปูนด้วยครกที่ทำด้วยไม้หรือหิน  จึงเรียกว่า ปูนตำ  ซึ่งมีความเหนียวสามารถปั้นเป็นรูปต่างได้  และเมื่อแห้งจะแข็งตัว  ทนแดด  ทนฝน  ได้ดี  ทำเป็นลวดลายต่างๆได้อ่อนช้อยไม่น้อกว่าเครื่องไม้  และคงทนถาวรกว่า  ศิลปะปูนปั้นที่มีชื่อเสียงของจังหวักเพชรบุรี  นอกจากจะเลิศด้วยฝีมือช่างดังกล่าวแล้วยังเป็นผลมาจากเคล็ดลับในการผสมปูนปั้น  และตำปูนอีกด้วย            . พระพุทธรูป            ชาวเมืองเพชรบุรีนิยมสร้างพระพุทธรูปกันเป็นจำนวนมาก  ที่ยังคงมีหลักฐานปรากฏมีหลายรูปแบบ  ตั้งแต่สมัยทวารวดี  เชียงแสน  จนถุงสมัยรัตนโกสินทร์  มีหลายวัดที่มีพระพุทธรูปสำคัญมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนับถือกันโยทั่งไปได้แก่            -พระพุทธรูปวัดใหญ่สุวรรณาราม  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย  เป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยา  เป็นพระประธานที่มีสัดส่วนงดงามดี  เหมาะสมกับขนาดของโบสถ์  ภายในพระอุโบสถนี้ยังมีสิ่งสำคัญ  ได้แก่  พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย  และปางขอฝน  (ปัจจุบันได้อันเชิญไปประดิฐษ์สถานไว้ที่อื่นเพื่อความปลอดภัย)  และยังมีรูปหล่อสมเด๊จพระสังฆราช (ทอง)  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า  สมเด็จแตงโม  ซึ่งเป็นสงฆ์ที่มีชื่อเสียง  ประชาชนเลื่อมใสศรัธรามาก  จึงหล่อรูปของท่านไว้ขนาดเท่าตัวคนนั่งพับเพียบผนมมือถือดอกบัว  รูปทรงท่าพนมมืองดงามชวนแลื่อมใส            -  พระพุทธไสยาสน์  เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยุ่ในพระวิหารขาดใหญ่ในวัดพระพุทธไสยาสน์  หรือวัดพระนอน  มีขนาดใหญ่ ยาว ๒๑ วา ๑ ศอก ๗ นิ้ว  ก่อด้วยอิฐและลงลักปิดทองเชื่อกันว่าผู้สร้างเป็นช่างเอกที่มีความสามารถในสมัยอยุธยา  เดิมองค์พระอยู่กลางแจ้ง  ต่อมาได้สร้างพระวิหารคลุม  กล่าวกันว่า  มีพระพุทธลักษณะสวยสดงดงามมาก  สมส่วนทั้งองค์  สมกับสุนทรภู่กล่าวชมไว้เมื่อ ๒๐๐ ปีกว่ามาแล้ว-                     หลวงพ่อวัดเขาตะเครา  ชื่อวัดเขาตะเครานี้มีตำนานเล่าว่า  เลียมมาจากชื่อ  วัดจีนมีเครา  เนื่องจากคนจีนมีเคราเป็นผู้รับคำสั่งจากเจ้าสัวคนหนึ่งให้มาสร้างวัดแห่งนี้  หลวงพ่อวัดเขาตะเคราเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิสูง ๒๐ นิ้ว  หน้าตักกว้าง ๒๑ นิ้ว  ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อหรือปูนปั้น  เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนได้ปิดทองจนหนามาก  ทำให้มองไม่เป็นองค์พระที่แท้จริง  สันนิษฐานว่าองค์พระพุทธรูปที่แท้จริงน่าจะหล่อด้วยสัมริด-       จากตำนานเล่ากันมาว่า  ชาวบ้านออกหาปลา  และพบพระพุทธรูป ๒ องค์  หล่อด้วยทองเหลือง  เป็นพระพุทธรูปนั่งองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนอีกองค์หนึ่ง  ได้นำพระพุทธรูปยืนไปประดิษฐาน ณ วัดบ้านแหลม  ส่วนพระพุทธรูปยืนอีกองค์หนึ่ง  ได้นำไปประดิษฐานบนยอดเขาตะเครา  ประชาชนเลื่อมใสหลวงพ่อวัดเขาตะเครามาก-       พระประธานในพระอุโบสถวัดท่ไชยศิริ  เป็นพระประธานที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสมัยที่ทำการสู้รบกับพม่า  พม่ารบสู้ไม่ได้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้กหนีไป  เชื่อว่าที่ฝาผนังพระอุโบสถแต่เดิมมีลอยเลือดติดอยู่  ต่อมาปฏิสังขรณ์  รอยเลือดจึงถูกลบไป            นอกจากนี้ในตัวเมืองเพชรบุรียังพระพุทธรูปที่ถือว่าเก่าแก่  งดงาม  และมีชื่อเสียงในความศักดิ์เป็นที่เคารพสักการะแก่ชาวเมืองเพชรบุรี  และชาวไทยโดยทั่วไปอีกเป็นจำนวนมาก   อาทิพระพุทธรูปในพระอุโบสถวัดหมาธาตุวรวิหาร  พระพุทธรูปในถ้ำวัดเขาบันไดอิฐ  และความร่มเย็นแก่ตนเอง.  ธรรมาสน์            เป็นงานศิลปะที่แสดงถึงฝีมือและจิตใจที่ละเอียดอ่อน  ประณีต  ที่พระพุทธศาสนิกชนน้อมใจทำสิ่งที่มีคุณค่า  สวยงาม  ให้เหมาะสมแก่ผู้ที่ตนเองนับถือ  ธรรมาสน์  คือ  ที่นั่งสำหรับภิกษุ  สามเณร  ที่ใช้ในการแสดงธรรม  โดยทั่วไปจะทำเป็นแท่นสูงเหนือระดับสายตาของผู้นั่ง            สมัยโบราณถือกันว่า  ธรรมาสน์เป็นสิ่งที่สำคัญ  จึงมักประดับตกแต่งให้วิจิตรพิศดาร  ช่วยก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส  เมื่อผู้ทรงศีลนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มาถ่ายทอดสู้ประชาชนธรรมาสน์วัดเกาะสุทธาราม  ธรรมาสน์วัดพลับพลาชัย  และธรรมาสน์วัดพระทรง  ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากแล้ว  ควรที่คนรุ่นหลังควรจะหาโอกาสไปชมงานสร้างสรรค์  ที่ผู้ประดิษฐ์ตั้งใจสร้างด้วยความประณีตหวังอวดฝีมือให้เป็นมรดกสำหรับลูกหลานต่อไป3.      สถาปัตยกรรมงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่งดงาม  และมีคุณค่าของเมืองเพชรบุรีนั้น  มีอยู่จำนวนมาก  อาทิ  พระอุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  หอระฆัง  พระสถูปเจดีย์  กุฏิสงฆ์  ดังขอยกเป็นแบบอย่างดังต่อไปนี้.  ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม  จากตำนานกล่าวว่า  เดิมเป็นพระราชฐานที่พระมหากษัตริย์ในกรงศรีอยุธยาโปรดพระราชทานแก่สมเด็จพระสังฆราชแตงโม  นัยว่าเป็นพระตำหนักร้างของเจ้าฟ้าอภัยทศ  ราชโอรสสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  มีผู้รู้บางท่านอธิบายว่า  พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานคือสมเด็จพระเจ้าเสือศาลาการเปรียญหลังนี้  สร้างแบบหลังคาสี่ชั้น  หน้าบันและบานประตูเป็นลายจำหลักไม้งดงามน่าดูมาก  โดยแกะสลักเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์  ลานก้นขด  ส่วนหน้าบันแกะเป็นกระจัง  และสาหร่ายรวงผึ้ง.  หอไตรสามเศร้าวัดใหญ่สุวรรณารามเป็นโบราณสถานสถานที่แปลกน่าสนใจ  คือเป็นหอไตรที่ปลูกไว้ในสระน้ำ  มีลักษณะเป็นเรืองไทยฝากระดานสองห้องมีเสาเพียงสามเสา  การที่สร้างให้เสามีเพียงสามเสา  คงเป็นความคิดของช่าง  ที่จะให้สอดคล้องกับที่เป็นหอไตรปิฏก  ซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  .  พระปรางค์วัดมหาธาตุพระปรางค์องค์นี้เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่แสดงอิทธิพลพวกขอม  ที่แผ่อำนาจอยู่ในแถบนี้  มีตำนานเกี่ยวกับการที่สร้างว่า  เจ้าเมืองเพชรบุรี  สร้างขึ้นเมื่อครั้งทำธรรมยุติสงครามกับพม่าหรือมอญ  โดยการพนันเอาเมืองกันว่า  ถ้าใครก่อเห็นพระเจดีย์ก่อนเป็นผู้ชนะ  เจ้านครเพชรบุรีก่อเห็นยอดก่อน  ข้าศึกจึงยกทัพกลับไป  เจ้านครจึงสร้างพระอารามหน้าเจดีย์  เข้าว่าเวลานั้น  คงจะได้พระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ด้วย  คนทั่วไปจึงเรียกกันว่า วัดหน้าพระธาตุหรือวัดมหาธาตุ  กล่าวกันว่าองค์เดิมก่อด้วยศิลาแลง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ  เพื่อประดิษฐานภายในพระปรางค์องค์ใหญ่พระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร  มีความเด่นเป็นสง่างามมองเห็นได้แต่ไกล  เป็นปรางค์ ๕ ยอด  สูง ๕๕ เมตร  ภายในพระปรางค์ทำเป็นช่องคูหา  กว้าสามศอก  มีทางเข้าสู่ภายในพระปรางค์ตามช่องคูหาแล้วแยกไปทางมุขใต้  ชาวเพชรบุรีเลื่อมใสศรัทธาพระบรมสารีริกธาตุมาก  ในวันสงกรานต์ของทุกปีชาวเพชรบุรีนิยมนมัสการ  และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุกันเป็นจำนวนมาก.  ปราสาทหินวัดกำแพงแลงเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองเพชรบุรี  บริเวณปราสาทล้อมด้วยกำแพงศิลาแลง  ปราสาททั้ง ๕ องค์  สร้างด้วยศิลาแลงล้วน  ตั้งเป็นรูปแถวปรางค์องค์กลางประดิษฐานพระพุทธรูปหินแดงจากวัดกุฏีทองท่านผู้รู้อธิบายถึงปราสาทแห่งนี้ว่า  เดิมคงจะสร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์  ต่อมาได้แปลงเทวสถานนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา  และสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ใกล้ปรางค์.  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีพระนครคีรีเป็นพระราชวัง  ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดให้สร้างขึ้น  .. ๒๔๐๓  บนเขาสมน  (สะหมน)  ที่มีความสูงประมาณ ๙๕ เมตร  ที่ยอดใหญ่ ๓ ยอด  ยอดกลางได้สร้างเจดีย์ที่ชื่อ  พระธาตุจอมเพชร   ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ยอดเขาทางตะวันออกสร้างวัดประจำพระราชวัง  คอ  วัดพระแก้ว  ส่วนยอกเขาด้านตะวันตกเป็นที่ตั้งของพระราชวังและพระที่นั่งต่างๆ.  พระรามราชนิเวศน์พระรามราชนิเวศน์  เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นที่บ้านปืน  ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ในปี พ.. ๒๔๕๓  ปรากฏหลักฐานในหนังสือเสด็จประพาสต้นว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้โปรดปรานเมืองเพชรบุรี  ดังมีลายพระราชหัตถเลขาถึงเมืองเพชรไว้ว่า  อากาศเมืองเพชรอบอุ่น  สบายดีทั้งหน้าแล้งและหน้าฝน  เพราะหน้าฝนอากาศพระนครอกจะมีความชื้นมากไป  พระรามราชนิเวศน์  เป็นพระราชวังที่ได้แบบมาจากพระ ราชวังองค์หนึ่ง  ในประเทศเยอรมันซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จไปประทับ  และทรงโปรดปรานพระราชวังนั้นมากช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างพระรามราชนิเวศน์จึงเป็นชางเยอรมัน  ชื่อ  คอริงก์  เป็นที่น่าเสียดายที่ก่อสร้างพระราชวังยังไม้เสร็จ รัชกาลที่ ๕ ก็ด่วนเสด็จสวรรคตเสียก่อน  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูหัว  ให้สร้างเมื่อ พ..๒๔๖๑  พระราชทานนามว่า  พระที่นั่งศรเพชรราชนิเวศน์  สำหรับชาวบ้านทั่วไปมักเรียกสั้นๆว่า  วังบ้านปืน  ตามชิ่หมู่บ้านเดิมในปัจจุบันวังบ้านปืนเป็นที่ตั้งของจังหวัดทหารบกเพชรบุรี  และกรมศิลปากรกำลังดำเนินการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาติ.  พระราชนิเวศน์มฤคทายวรรณพระราชนิเวศน์มฤคทายวรรณ  เป็นที่ประทับแรมฤดูร้อนชายทะเลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งทะเล  ตำบลห้วยทรายเหนือ  อำเภอชะอำ เหตุที่ตั้งพระราชฐานแห่งนี้ขึ้น  เนื่องจากค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญ  มีแมลงวันหัวเขียวชุกชุม  น้ำจืดขลาดแคลน  และการคมนาคมไม่สะดวก  รัชกาลที่ ๖ จึงทรงมีพระราชดำหริจะสร้างพระราชนิเวศน์แห่งใหม่ทรงพอพระทัยที่ตำบลบางควาย  อำเภอชะอำ  มีหาดทรายขาว  ยาว  ลมดี  ขุดบ่อน้ำจืดได้  ซ้ำยังไม่ห่างจากสถานีรถไฟมากนัก  ต่อมาเมื่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินที่นี่  ทางราชการจึงเปลี่ยนชื่อตำบลบางควายเป็น  ตำบลห้วยหรายเหนือพระราชนิเวศน์ประกอบไปด้วยพระที่นั่ง ๓ องค์  หันด้านหน้าเรียงแถวขนานกันไปกันชายทะเลตัวอาคารเป็นไม่รูปแบบเรียบๆ  ถ้ามองจากนอกตัวพระตำหนัก  จะเห็นเป็นฝาไม้ประกอบเป็นลูกฝักสะพานติดต่อระหว่างพระตำหนักแต่ละหลังเป็นทางเดินที่ราวลูกกรงสี่เหลี่ยมเป็นแถวยาว.  เมรุเมืองเพชรจังหวัดเพชรบุรีมีการสร้างเมรุปลงศพตามแบบฉบับของหลวงได้  อันเป็นธรรมเนียมของชาวเพชรบุรีที่มีมาแต่โบราณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตไว้จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อให้เป็นการรักษาฝีมือช่างของเมืองเพชรไว้  การสร้างเมรุทำศพจึงได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษ  นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรสืบทอดและอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งวรรณกรรม            จังหวัดเพชรบุรี  เป็นแหล่งวรรณกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ  ที่สำคัญ  ได้แก่  ต้นฉบับไตรภูมิพระร่วง  และพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐ  สาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เมืองเพชรบุรีเป็นแหล่งศึกษาทางวรรณกรรมที่สำคัญ  เนื่องจากพระราชาคณะที่บำรุงพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยามีหลายรูป  เมื่อท่านมาสร้างหรือบูรณะวัด  จึงมักนำต้นฉบับวรรณกรรมมาให้ลูกหลานชาวเพชรบุรีได้ศึกษาวรรณกรรมในเพชรบุรี  ที่เป็นลายลักอัษรที่เขียนบนใบลาน  และเขียนในสมุดไทย  เช่น  หมาชาติ  ตำรายา  หมอดู  พระไตรปิฏก แบบเรียน  นิทานคำกลอนต่างๆคีตกรรมและนาฏกรรมคีตกรรม  มีความหมายถึง  เพลงขันและการขับร้อง  ส่วนนาฏกรรม  เป็นการแสดงที่ควบคู่ไปกับคีตกรรม  อันเป็นที่มาของมหรสพของชาวเพชรบุรีดังนี้.  หนังใหญ่เป็นศิลปการเล่นชั้นสูงอย่างหนึ่งของชาวเพชรบุรีในอดีต  ปัจจุบันไม่ปรากฏแล้วเป็นการเล่นที่ใช้ตัวหนังซึ่งทำจากหนังวัวทั้งผืนแกะสลักรูปต่างๆ  ใช้แสดงหน้าจอ  มีเครื่องดนตรีประกอบการแสดง.  หนังตะลุงเป็นมหรสพที่ชาวเมืองเพชรบุรีรู้จักกันดีมาเก่าแก่  นิยมเล่นในงานแก้บนแลงานศพ  ใช้เวทียกพื้นสูง  มีจอผ้าด้านหน้า  มีหนังวัวฉลุใช้แสดง.  ละครชาตรีเป็นละครที่เก่าแก่ที่สุดการแสดงในสมัยโบราณผู้แสดงเป็นชายล้วน  ไม่สวมเสื้อ  ต่อมามีผู้แสดงเป็นผู้หญิงจึงสวมเสื้อแบบละครนอก ช่างทองโบราณเมืองเพชรด้านการทำทองโบราณ  ผลงานงานของช่างทองเมืองเพชรจะมีลวดลายแบบเครื่องทองโบราณ  เช่น  ลายกนก  มีความ ประณีต  งดงาม  อันแสดงถึงภูมิปัญญา  และอารมณ์อันสุนทรีย์ของชาวเพชรบุรีอีกสาขาหนึ่งงานช่างทองเมืองเพชรบุรีสืบทอดมาแต่โบราณ  โดยสอนกันในครอบครัวและแก่ผู้ที่มีใจรักในการทำทองรูปพรรณมีขั้นตอนที่สำคัญ ๓ ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นต้นประกอบด้วยการหลอมทอง  ตีทอง  ชักลวด  และทำไข่ปลา  ขั้นตอนที่สองเป็นการประกอบทองรูปพรรณ   ขั้นตอนที่สาม  เป็นการตกแต่งทองรูปพรรณด้วยการต้มการเล่นและประเพณีพื้นบ้านอื่นๆ

การเล่นพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันอยู่ในปัจจุบัน  ได้แก่  การแข่งขันวัวลาน  ซึ่งมีที่มาจากการใช้วัวนวดข้าว  โดยบังคับให้เดินเป็นวงกลม  และผูกติดกันเป็นพรวน  ต่อมาได้นำมาปรับเป็นการแข่งขันความเร็วฝีเท้าของวัว

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ไม่ค่อยมีจัยความสำคัญ

#4 โดย la
เมื่อ 2011-02-04 14:45:43

ไม่เพราะเลย

#3 โดย KA
เมื่อ 2010-06-30 13:48:47

KJHHUYIORYEHDMKITNMDCXR,LEDVGFDDRYTGTRFTRTRGFGDTRTRHDTREDFCXZCZVBGNHGHDXCXXDVGFGHFEHGJ,K.LOJ,KJ,KHJJHFGHGFHGFDRDJHGHGSRTREGFGFGM,J,.,FFFFFFFFFFFFFFFFFFKLRKKKJRKJ;,X.JHUTRYTGHGGFGFFFFFFTRIGHJHGKJ;KJUYJHK,UHRTYYHGRHHMDDDVKLHEGHGHTRT

#2 โดย KA
เมื่อ 2010-06-30 13:45:04


ชักอย่างไปเที่ยวเมืองเพชรแล้วซีจ๊ะ

#1 โดย imomay
เมื่อ 2008-10-22 23:01:11